Kallelse till årsstämma i Oxcia AB (publ) den 13 juni 2023

Aktieägarna i Oxcia AB, org.nr 556932–4717, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 klockan 17:00 i Life city, Solnavägen 3, Solna.  

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2023 och har anmält sitt deltagande i stämman senast den 8 juni 2023. Anmälan görs via e-post till info@oxcia.com eller post till Oxcia AB, Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämma, skickas in till Bolaget senast 8 juni 2023. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad, om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.oxcia.com.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren blir införd i aktieboken på avstämningsdagen den 2 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Registreringar som gjorts senast den 7 juni 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

Den som vill deltaga i årsstämman måste vid inpasseringen kunna legitimera sig, t.ex. med giltigt pass eller körkort. Detta gäller alla deltagare: aktieägare, ombud, biträden och andra gäster.

Behandling av personuppgifter:

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ärenden på stämman – Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning           
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Anföranden
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av
  1. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission); samt
 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1:          Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Jan Zetterberg, som ordförande vid årsstämman. Valberedningen inför årsstämman utgörs av Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday och Mats Persson (representerar Martin Scobie)

Punkt 8:          Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att årets förlust 32 220 821 avräknas mot överkursfonden 73 624 438 och att den kvarstående överkursfonden 41 403 617 balanseras i ny räkning

Punkt 9           Valberedningen har föreslagit 6 ordinarie styrelseledamöter utan suppleant samt en revisor utan suppleant

Punkt 10:        a. Styrelsearvoden: Valberedningen har föreslagit att varje ordinarie styrelseledamot erhåller ett styrelsearvode om 100 000 kronor och att styrelsens ordförande erhåller ett styrelsearvode om 200 000 kronor

                        b. Ersättning till revisor: Valberedningen har föreslagit att bolagets revisorer erhåller ersättning enligt godkänd räkning

Punkt 11:        a. Styrelseledamöter: Valberedningen har föreslagit omval av sittande styrelse det vill säga omval av Jan Zetterberg, Ulrika Warpman Berglund, Eva Nordström, Eva Sjökvist Saers, Thomas Helleday och Ingvar Karlsson

b.  Styrelsens ordförande: Valberedningen har föreslagit omval av Jan Zetterberg som styrelsens ordförande

c. Revisor: Valberedningen har föreslagit omval av bolagets revisor Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att vid händelse av omval kommer de utse bolagets nuvarande huvudrevisor Andreas Nyberg

                        En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på www.oxcia.com

Punkt 12:        Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission).

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market eller annan motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listning, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13:        Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Oxcia AB 21 599 100 stycken, varav 8 186 370 A-aktier och 13 412 730 B-aktier. Varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie en röst. Det totala antalet röster är 95 276 430. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@oxcia.com eller Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 6 i den föreslagna dagordningen, fullmaktsformulär, valberedningens fullständiga förslag inkl. motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, www.oxcia.com . I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________

Stockholm i maj 2023

Oxcia AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia – Kallelse till årsstämma 13 juni 2023