Bolagsstyrning

Styrelse

Ulrika

Ulrika Warpman Berglund

CEO, Member of the Board

ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Jan Zetterberg

Jan Zetterberg

Chairman of the Board

jan.zetterberg@oxcia.com

Thomas Helleday

Thomas Helleday

Member of the Board

thomas.helleday@scilifelab.com

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson

Member of the Board

ingvar.karlsson@oxcia.com

Eva Sjökvist Saers

Eva Sjökvist Saers

Member of the Board

eva.sjokvist@saers.com

Eva Nordström

Member of the Board

eva@alapocas.se

Ledningsgrupp

Ulrika

Ulrika Warpman Berglund

CEO, Member of the Board

Håkan Nordlander

Håkan Nordlander

Head of administration and accounting

Austin Smith

Chief Medical Officer

Monika Vedin

Monika Vedin

Business strategy & Communication Director

Christina Kalderén

Christina Kaldéren

Preclinical Director

Emil Lindmark

Legal Counsel

Revisor

Ernst & Young har varit bolagets revisor sedan 2014

Vid årsstämman 2023 omvaldes redovisningsbyrån till företagets revisor. Andreas Nyberg utsågs till huvudrevisor. Redovisningsbyrån och huvudansvarig revisor Andreas Nyberg utför inga tjänster som skulle kunna ifrågasätta deras oberoende.

Ernst & Youngs kontorsadress är Box 7850, 103 99 Stockholm.

Valberedning

Valberedningen ska utgöras av representanter för de röstmässigt största aktieägarna i Oxcia AB per den 30 september. Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av Kristina Edfeldt (utsedd av Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday (utsedd av Thomas Helleday) och Mats Persson (utsedd av Martin Scobie). Ordförande är Kristina Edfeldt.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Aktieägare kan lämna förslag till Valberedningen genom att skicka e-post till info@oxcia.com. Vänligen skriv “Till Valberedningen” i ämnesfältet.

Bolagsordning april 2022

Övrigt

Oxcias bolagsstämma kommer hållas den 13 juni i Solna. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 25 april 2023.