Kallelse till extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ)

Aktieägarna i Oxcia AB (publ), org.nr 556932–4717, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 10 oktober 2023 klockan 17:00 i Life city, Solnavägen 3, Solna. Samling från 16:30 med lätt förtäring.

Rätt att deltaga samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 oktober 2023 och har anmält sitt deltagande i stämman senast den 4 oktober 2023. Anmälan görs via e-post till info@oxcia.com eller post till Oxcia AB, Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämma, skickas in till Bolaget senast 6 oktober 2023. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad, om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.oxcia.com.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren blir införd i aktieboken på avstämningsdagen den 2 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Registreringar som gjorts senast den 4 oktober 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

Den som vill deltaga i stämman måste vid inpasseringen kunna legitimera sig, t.ex. med giltigt pass eller annan giltig ID-handling. Detta gäller alla deltagare: aktieägare, ombud, biträden och andra gäster.

Behandling av personuppgifter:

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Ärenden på stämman – Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Anföranden                  
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
  8. Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2023/2026 samt stay-on bonus
  9. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 och inrättande av incitamentsprogram (kvalificerade personaloptioner)
  10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1:          Till stämmoordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Zetterberg, som ordförande vid extra stämman.

Punkt 7:          Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 12 september 2023 om att öka bolagets aktiekapital med högst 161 993,25 kronor genom nyemission av högst 5 399 775 aktier av serie B och på följande villkor i övrigt:

1. 8 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen, oavsett aktieslag.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 12 oktober 2023.

4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av serie B.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning,  efter fördelning av Styrelsen. Tilldelning sker endast till de som tecknat aktier efter att de fått en särskild inbjudan av Oxcias styrelse att teckna. Fördelning ska ske i syfte att uppnå ett strategiskt ägarskap för Bolaget.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8:          Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2023/2026 (”Incitamentsprogram P 2023/2026”) och erläggande av stay-on bonus till vissa medarbetare och konsulter i Bolaget på nedanstående villkor.

                        Bakgrund
Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets ledning och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett intresse av en långsiktigt god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen avser att ha ett årligt återkommande incitamentsprogram.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 75 000 teckningsoptioner av serie P 2023/2026, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 250 kronor. Överteckning kan inte ske. De teckningsoptioner som emitteras ska inte omräknas med anledning av den företrädesemission som beslutas på stämman.

Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma anställda och konsulter som är nyckelpersoner i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare i Bolaget genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar.

Deltagare och tilldelning
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag.

Kategori Antal optioner totalt Högsta antal optioner
per person
Anställda och konsulter 
( Max 10 personer totalt)
75 000 15 000

Tilldelningen av antalet teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Högst 75 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 15 000 teckningsoptioner. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda och för icke anställda nyckelpersoner att deras avtalsförhållande med Bolaget kvarstår. De berättigade tecknare som utför uppdrag på konsultbasis via bolag ska äga rätt och skyldighet att teckna teckningsoptioner via sådant bolag. Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag att återköpa optionerna om en deltagares anställning i eller uppdrag för Bolaget upphör under programmets löptid.

Teckningskurs (optionspremie)
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes-modellen) beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske med hjälp av Mazars Corporate Finance och fastställas per dagen för stämman dvs 9 oktober 2023. Baserat på en preliminär värdering uppgår optionspremien till 1,08 kronor per option.

Tid för teckning av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista från och med den 11 oktober 2023 till och med den 20 oktober 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning
Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast 20 oktober 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 27 november 2026 till och med den 25 december 2026.

Teckningskurs för teckning av B-aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna
Teckningskursen för B-aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 12 kronor vilket motsvarar 150 procent av den kurs som gäller i samband med nyemissionen av aktier i Bolaget i oktober 2023. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Utdelning
Aktier av serie B som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Fullständiga villkor
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för Oxcia AB (publ) teckningsoptioner P 2023/2026" och återfinns på www.oxcia.com, Oxcias kontor eller tillhandahålls på stämman. Bland annat framgår att teckningskursen liksom antalet B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

B. Erläggande av stay-on bonus

Som en del av Incitamentsprogram P 2023/2026 ska varje deltagare erhålla en tredelad så kallad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från Bolaget som sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna. 

Första bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 november 2024, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Andra bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 november 2025, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Tredje bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 november 2026, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Deltagare som utför arbete åt Bolaget på konsultbasis och som är berättigad att erhålla stay-on bonus enligt ovan ska i tillämpliga fall fakturera stay-on bonus via bolag, varvid Bolaget också ska utge på beloppet belöpande mervärdesskatt, om tillämpligt.

Styrelsen ska, med avvikelse från ovan angivna principer för bonusutbetalning och i den mån så krävs, äga rätt att i enskilda fall besluta om alternativa tidpunkter för bonusutbetalning.

C. Kostnader, utspädning och beredning av förslaget

Bolagets kostnader för erläggande av stay-on bonus till deltagarna i Incitamentsprogram P 2023/2026 enligt B ovan uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna om 81 000 kronor, uppgå till maximalt cirka 237 000 kronor (inklusive sociala avgifter). I övrigt beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram P 2023/2026 att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram P 2023/2026 utnyttjas för teckning av B-aktier kommer totalt 75 000 nya aktier av serie B att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 0,35 procent av Bolagets aktiekapital och 0,08 procent av antalet röster i Bolaget efter full utspädning beräknat på antalet B-aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram P 2023/2026.

Förslaget till Incitamentsprogram P 2022/2025 har arbetats fram i samråd med externa rådgivare. Förslaget till Incitamentsprogrammet P 2023/2026 bygger på Incitamentsprogrammet P 2022/20225.

D. Bemyndigande och beslutsregler

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslagen enligt A-B ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9:          Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning (”Stiftelsen”) – huvudägare i Bolaget – föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (”Incitamentsprogram S 2023/2026”) genom emission av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 till styrelsen och anställda på nedanstående villkor.

Bakgrund
Stiftelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelse och anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom programmet kommer även styrelseledamöter som tillträtt senare år att erhålla ett större ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja styrelsens motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare. Programmet har samma måltavla som medarbetarnas program och ger en gemensam målbild av Bolagets planer för de kommande tre åren. 2023 är sista året som det finns möjlighet att utge kvalificerade personaloptioner enligt lagen.

A. Emission av teckningsoptioner

Stiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 165 000 teckningsoptioner av serie S 2023/2026 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 950 kronor. Överteckning kan inte ske. De teckningsoptioner som emitteras ska inte omräknas med anledning av den företrädesemission som beslutas på stämman.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och anställda i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Incitamentsprogram S 2023/2026.

Teckningskurs (optionspremie)
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Tid för teckning av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 20 oktober 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner
Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 27 november 2026 till och med den 25 december 2026.

Teckningskurs för teckning av B-aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna
Teckningskursen för B-aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 12 kronor vilket motsvarar 150 procent av den kurs som gäller i samband med nyemissionen av aktier i Bolaget i oktober 2023. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Utdelning

Aktier av serie B som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 Fullständiga villkor

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för Oxcia AB (publ) teckningsoptioner S 2023/2026”, och återfinns på kontor, hemsida www.oxcia.com och på bolagsstämman. Bland annat framgår att teckningskursen liksom antalet B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

B. Deltagare och tilldelning av personaloptioner

Stiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan villkor i avseende på tilldelning av personaloptioner (”Personaloptionerna”) inom ramen för Incitamentsprogrammet S 2023/2026.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma VD, anställda och styrelseledamöter i Bolaget (”Deltagarna”) i enlighet med nedan.

Kategori Antal optioner
per kategori
Högsta antal optioner
per person
A. VD och styrelseordförande
(högst 2 personer)
60 000 30 000
B. Övriga styrelseledamöter och anställda
(högst 7 personer)
105 000 15 000

Tilldelning av Personaloptionerna till Deltagarna ska ske senast 1 november 2023. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att Deltagaren har ingått ett separat avtal avseende personaloptioner med Bolaget.

Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitteras enligt punkt A ovan och som ska vidare överlåtas från Bolaget till Deltagaren enligt punkt C nedan. Deltagaren ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade Personaloptioner från och med 27 november 2026 till och med den 25 december 2026.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet S 2023/2026 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma Deltagarna, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är styrelseledamot, suppleant eller anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 27 november 2026 till och med den 25 december 2026. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier av serie B i Bolaget.

D. Kostnader, utspädning och beredning av förslaget

I avseende på sociala avgifter etc. så är programmet för styrelsen utan kostnad. I övrigt beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram S 2023/2026 endast att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram S 2023/2026 utnyttjas för teckning av B-aktier kommer totalt 165 000 nya aktier av serie B att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 0,76 procent av Bolagets aktiekapital och 0,17 procent av antalet röster i Bolaget efter full utspädning beräknat på antalet B-aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram S 2023/2026.

Förslaget till Incitamentsprogram S 2022/2025 har arbetats fram i samråd med externa rådgivare. Förslaget till Incitamentsprogrammet S 2023/2026 bygger på Incitamentsprogrammet S 2022/20225.

E. Bemyndigande och beslutsregler

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslagen enligt A-C ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Oxcia AB 21 599 100 stycken, varav 8 186 370 A-aktier och 13 412 730 B-aktier. Varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie en röst. Det totala antalet röster är 95 276 430. Bolaget innehar inga egna aktier.

Den sammanlagda utspädningen av antalet aktier med förutvarande program (2022/2025 om 213.000 optioner) och ovan beskrivna program (225.000 optioner) blir 438.000 optioner/aktier eller en maximal utspädning om 2,0 %.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@oxcia.com eller Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Norrbackagatan 70C, Stockholm samt på bolagets hemsida www.oxcia.com senast från och med två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

_________

Stockholm i september 2023

Oxcia AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Kallelse extra bolagsstämma