Kallelse till extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ)

Aktieägarna i Oxcia AB (publ), org.nr 556932-4717, (”Oxcia” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022 klockan 13.00 i bolagets lokaler vid Norrbackagatan 70 C, i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning vill Bolaget understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud. Detta gäller i synnerhet för aktieägare som påvisar sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.oxcia.com.

Rätt att deltaga samt anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2022, samt
 • dels måndagen den 28 mars 2022, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Oxcia AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Norrrbackagatan 70 C, 113 34 Stockholm eller per e-post till info@oxcia.com.

Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 24 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 28 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.oxica.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Beslut om inval av ny styrelseledamot och styrelsearvode
 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
 10. Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2022/2025 för anställda m.fl samt beslut om stay-on bonus.
 11. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 och införande av ett långsiktigt styrelseoptionsprogram (kvalificerade personaloptioner).
 12. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen bestående av ordförande Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helledays stiftelsen), Thomas Helleday och Mats Persson (representerar Martin Scobie) föreslår att styrelsens ordförande Jan Zetterberg utses till ordförande vid extra stämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar, väljs till ordförande vid extra stämman.

Punkt 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleant. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleant.

Punkt 8. Beslut om inval av ny styrelseledamot och styrelsearvode

Valberedningen föreslår att Eva Nordström väljs som ny styrelseledamot till Oxcias styrelse.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen därefter bestå av Jan Zetterberg (ordförande), Eva Sjökvist Saers, Ulrika Warpman Berglund, Eva Nordström, Ingvar Karlsson och Thomas Helleday. 

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012, Chief Operating Officer 2020 och vice vd för Oncopeptides 2021. Eva ansvarar för strategiska och operativa frågor inom Biostatistics, Clinical Operations, Data Management, Global Drug Supply och Project & Process Management.

Eva Nordström har tidigare varit global projektledare på direktörs och VP-nivå på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Eva har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering, samt arbetat i olika terapiområdens ledningsgrupper. Hon har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt terapiområdesstrategier, förvaltning av läkemedelspipeline och inlicensiering.

Eva Nordström har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Vidare föreslår valberedningen att den nytillträdde styrelseledamoten ska erhålla 8 333 kronor i styrelsearvode för varje månad från och med april 2022 fram till och med kommande årsstämma.

Punkt 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

a) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra uppdelningen av aktier enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 1 600 000 och högst 6 400 000 stycken. § 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 16 000 000 stycken och högst 64 000 000 stycken.

b) Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att en (1) befintlig aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 2 159 890 aktier (nuvarande antal aktier om 2 076 444 samt inkluderat de 83 446 aktier som emitterats genom utnyttjande av teckningsoptioner men som ännu inte har registrerats) till 21 598 900 aktier, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 0,03 kronor per aktie.

Styrelsen föreslås bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket och Euroclear.

Beslutet om aktiesplit förutsätter ändring av bolagsordning i enlighet med punkt a) ovan.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)-b) ovan ska antas som ett beslut.

För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10 Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2022/25 för anställda m.fl. samt beslut om stay-on bonus

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2022/2025 (”Incitamentsprogram P 2022/2025”) och erläggande av stay-on bonus till vissa medarbetare inom koncernen på nedanstående villkor.

Bakgrund

Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets ledning och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett intresse av en långsiktigt god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen avser att ha ett årligt återkommande incitamentsprogram. Utvärdering kommer att göras efter det första året.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner av serie P 2022/2025, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 3 600 kronor. Antalet teckningsoptioner samt ökning av aktiekapitalet är beräknade efter genomförd aktiesplit enligt punkt 9 på dagordningen. Överteckning kan inte ske.

Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare i Bolaget genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar.

Deltagare och tilldelning

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag.

Kategori Antal optioner per kategori Högsta antal optioner per person
Anställda och andra nyckelpersoner
(högst 10 personer)
120 000 30 000

Tilldelningen av antalet teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Högst 120 000 teckningsoptioner får maximalt tilldelas till denna grupp och ingen deltagare får erbjudas mer än 30 000 teckningsoptioner. Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår, efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska resterande antal kunna tilldelas inom kategorin. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda och för icke anställda nyckelpersoner att deras avtalsförhållande med Bolaget kvarstår. De berättigade tecknare som utför uppdrag på konsultbasis via bolag ska äga rätt och skyldighet att teckna teckningsoptioner via sådant bolag. Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag att återköpa optionerna om en deltagares anställning i eller uppdrag för bolaget upphör under programmets löptid.

Teckningskurs (optionspremie)

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes-modellen) beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske med hjälp av Mazars Corporate Finance och fastställas per dagen för stämman dvs 29 mars 2022. Baserat på en preliminär värdering uppgår optionspremien till 2,88 kronor per option.

Tid för teckning av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista från och med den 30 mars 2021 till och med den 13 april 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast 29 april. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 maj 2025    till och med den 14 juni 2025.

Teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 37,05 kronor vilket motsvarar 150 procent av den kurs som gällde i samband med lösen av teckningsoptioner i Bolaget i januari 2022. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Fullständiga villkor

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för Oxcia AB (publ) teckningsoptioner P 2022/2025". Bland annat framgår att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Det noterades att den aktiesplit som styrelsen föreslagit under punkt 9 på dagordningen för bolagsstämman inte kommer att medföra att någon omräkning ska ske.

B. Erläggande av stay-on bonus

Som en del av Incitamentsprogram P 2022/2025 ska varje deltagare erhålla en tredelad så kallad stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från Bolaget som sammanlagt ska motsvara det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna. 

 1. Första bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj 2023, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
 1. Andra bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj 2024, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
   
 2. Tredje bonusutbetalningen, motsvarande en tredjedel (1/3) av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna, ska erläggas av Bolaget den 25 maj 2025, förutsatt att deltagaren vid tidpunkten fortsatt innehar position i Bolaget och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.

Deltagare som utför arbete åt Bolaget på konsultbasis och som är berättigad att erhålla stay-on bonus enligt ovan ska i tillämpliga fall fakturera stay-on bonus via bolag, varvid Bolaget också ska utge på beloppet belöpande mervärdesskatt, om tillämpligt.

Styrelsen ska, med avvikelse från ovan angivna principer för bonusutbetalning och i den mån så krävs, äga rätt att i enskilda fall besluta om alternativa tidpunkter för bonusutbetalning.

C. Kostnader, utspädning och beredning av förslaget

Bolagets kostnader för erläggande av stay-on bonus till deltagarna i Incitamentsprogram P 2022/2025 enligt B ovan uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna om 345 600 kronor, uppgå till maximalt cirka 1 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). I övrigt beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram P 2022/2025 att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram P 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 120 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 0,55 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram P 2022/2025 samt med beaktande av den split som styrelsen föreslagit enligt punkt 9 ovan.

Förslaget till Incitamentsprogram P 2022/2025 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

D. Bemyndigande och beslutsregler

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslagen enligt A-B ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 Beslut om emission av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 och införande av ett långsiktigt styrelseoptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning (”Stiftelsen”) – huvudägare i Oxcia – föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (”Incitamentsprogram S 2022/2025”) genom emission av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie S 2022/2025 till styrelsen på nedanstående villkor.

Bakgrund

Stiftelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelse i sin helhet har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom programmet kommer även styrelseledamöter som tillträtt senare år att erhålla ett större ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja styrelsens motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare. Programmet har samma måltavla som medarbetarnas program och ger en gemensam målbild av Bolagets planer för de kommande tre åren.

A. Emission av teckningsoptioner

Stiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 120 000 teckningsoptioner av serie S 2022/2025 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 3 600 kronor. Antalet teckningsoptioner samt ökning av aktiekapitalet är beräknade efter genomförd aktiesplit enligt punkt 9 på dagordningen. Överteckning kan inte ske.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Incitamentsprogram S 2022/2025.

Teckningskurs (optionspremie)

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Tid för teckning av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 29 mars 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 maj 2025    till och med den 14 juni 2025.

Teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 37,05 kronor vilket motsvarar 150 procent av den kurs som gällde i samband med lösen av teckningsoptioner i Bolaget i januari 2022. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Fullständiga villkor

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för Oxcia AB (publ) teckningsoptioner S 2022/2025". Bland annat framgår att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. Det noterades att den aktiesplit som styrelsen föreslagit under punkt 9 på dagordningen för bolagsstämman inte kommer att medföra att någon omräkning ska ske.

B. Deltagare och tilldelning av personaloptioner

Stiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan villkor i avseende på tilldelning av personaloptioner (”Personaloptionerna”) inom ramen för Incitamentsprogrammet S 2022/2025.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma VD och styrelseledamöter i Bolaget (”Deltagarna”) i enlighet med nedan.

Kategori Antal optioner per kategori Högsta antal optioner per person
A. VD och styrelseordförande
(högst 2 personer)
60 000 30 000
B. Övriga styrelseledamöter
(högst 3 personer)
60 000 20 000

Tilldelning av Personaloptionerna till Deltagarna ska ske senast 13 april 2022. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att Deltagaren har ingått ett separat avtal avseende personaloptioner med Bolaget.

Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitteras enligt punkt A ovan och som ska vidareöverlåtas från Bolaget till Deltagaren enligt punkt C nedan. Deltagaren ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade Personaloptioner från och med 15 maj 2025 till och med den 14 juni 2025.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet S 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma Deltagarna, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 15 maj 2025 till och med den 14 juni 2025. Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

D. Kostnader, utspädning och beredning av förslaget

Program för styrelsen är utan kostnad. I övrigt beräknas Bolagets kostnader för Incitamentsprogram S 2022/2025 endast att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet samt avstämning av skattesituationen.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram S 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 120 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 0,55 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram S 2022/2025 samt med beaktande av den split som styrelsen föreslagit enligt punkt 9 ovan.

Förslaget till Incitamentsprogram P 2022/2025 har arbetats fram i samråd med externa rådgivare.

E. Bemyndigande och beslutsregler

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslagen enligt A-C ska behandlas och ses som ett och samma beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.oxcia.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

______________________________

Stockholm, februari 2022

Oxcia AB (publ)

Styrelsen