Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Oxcia AB

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 30 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse beslutat att bolagsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna i stället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

För mer information se bilagda dokument.

Introduktion
Årsredovisning
Formulär för poströstning årsstämma 2021
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2021
Information om nya ledamöter
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande vid årsstämma 2021