Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Oxcia AB

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 30 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse beslutat att bolagsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna i stället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

För mer information se bilagda dokument.

Introduktion
Årsredovisning
Formulär för poströstning årsstämma 2021
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2021
Information om nya ledamöter
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande vid årsstämma 2021

Latest news

  • Tredje kvartalet (juli-september 2022) Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 (-3 573 590) SEK. Periodens resultat uppgick till -10 927 043 (-3 578 876) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 612 924 (-2 749 079) SEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51… Continue reading Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

    Read more

  • En ny studie, ”Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar allergisk luftvägsinflammation i sjukdomsmodeller), publicerades den 17 oktober i Frontiers in Pharmacology, Respiratory pharmacology ( DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M och Egesten A) och visar att Oxcias läkemedelskandidat OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för allergisk astma.

    Read more

  • A new study, Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation, was published 17[th] of October in Respiratory pharmacology, Frontiers in Pharmacology, (DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L, Dong C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M and Egesten A) and demonstrates that Oxcia’s potential clinical candidate OXC-201 (TH5487) may be a promising treatment for allergic asthma.

    Read more