Kommuniké från årsstämma i Oxcia AB den 21 maj 2024

Oxcia AB har hållit årsstämma 21 maj 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Åsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser om antalet styrelseledamöter enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelsen: Jan Zetterberg, Ulrika Warpman Berglund, Eva Nordström, Eva Sjökvist Saers, Thomas helleday och Ingvar Karlsson, samt nyval av Gustaf Eriksson. Jan Zetterberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att omvälja bolagets revisor Ernst & Young AB: Ersättning utgår enligt offert i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (finansiell emission).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Det totala antalet aktier som omfattas av den finansiella emissionen får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Både spridningsemissionen och finansiella emissionen  ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För mer information kontakta

Jan Zetterberg, styrelseordförande

Jan.zetterberg@oxcia.com

eller

 Ulrika Warpman Berglund, Verkställande direktör

Ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com