Kommunike från årsstämma

Den 30 juni 2021 ägde årsstämman för Oxcia AB rum. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Här hittar du dokumentet från årsstämman:
20210627 Kommunike från årsstämma

Latest news

  • Tredje kvartalet (juli-september 2022) Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 (-3 573 590) SEK. Periodens resultat uppgick till -10 927 043 (-3 578 876) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 612 924 (-2 749 079) SEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51… Continue reading Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

    Read more

  • En ny studie, ”Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar allergisk luftvägsinflammation i sjukdomsmodeller), publicerades den 17 oktober i Frontiers in Pharmacology, Respiratory pharmacology ( DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M och Egesten A) och visar att Oxcias läkemedelskandidat OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande behandling för allergisk astma.

    Read more

  • A new study, Pharmacological OGG1 inhibition decreases murine allergic airway inflammation, was published 17[th] of October in Respiratory pharmacology, Frontiers in Pharmacology, (DOI 10.3389/fphar.2022.999180, Tanner L, Bergwik J, Bhongir RKV, Pan L, Dong C, Wallner O, Kalderén C, Helleday T, Boldogh I, Adner M and Egesten A) and demonstrates that Oxcia’s potential clinical candidate OXC-201 (TH5487) may be a promising treatment for allergic asthma.

    Read more