Kommunike från årsstämma

Den 30 juni 2021 ägde årsstämman för Oxcia AB rum. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Här hittar du dokumentet från årsstämman:
20210627 Kommunike från årsstämma

Latest news

  • Oxcia reports positive interim data from the first part of the MASTIFF study, a phase 1 dose- escalation study with OXC-101 in patients with advanced solid cancers. Oxcia is a pioneer in oxidative DNA damage and DNA Damage Response (the

    Read more

  • Oxcia rapporterar positiva interimsdata från den första delen av MASTIFF studien, en fas 1 dos-eskalering-studie med OXC-101 i patienter med avancerade solida cancrar.  Oxcia är en banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (kroppens processer för att reparera

    Read more

  • 17 Januari 2022 Oxcia, banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för cancer eller inflammation, har kontrakterat Patheon för uppskalning och produktion av OXC-101 substans och tabletter inför kommande

    Read more