Kommuniké från extra bolagsstämma i Oxcia AB den 10 oktober 2023

Oxcia AB (publ)  har hållit extra bolagsstämma 10 oktober 2023.  Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att öka aktiekapitalet med högst 161 993,25 kronor genom nyemission av högst 5 399 775 aktier av serie B på följande villkor:

1. 8 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen, oavsett aktieslag.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 12 oktober 2023.

4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie av serie B.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning,  efter fördelning av Styrelsen. Tilldelning sker endast till de som tecknat aktier efter att de fått en särskild inbjudan av Oxcias styrelse att teckna. Fördelning ska ske i syfte att uppnå ett strategiskt ägarskap för Bolaget.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Om emissionen fulltecknas ökar det totala antalet aktier från 21 599 100 till 26 998 875 aktier.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2023/2026 samt beslut om stay-on bonus

Bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom emission av optioner till personal och konsulter. Optionerna överlåtes mot en ersättning om 1,08 kr per option. Programmet innebär en rätt att teckna aktier i Oxcia till 12 SEK per aktie under tiden 27 november 2026 till och med den 25 december 2026. Vidare fattades beslut om erläggande av stay-on bonus över tre år för incitamentsprogrammets deltagare.

Beslut om emission av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 och inrättande av incitamentsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom emission av personaloptioner till styrelse och anställda. Programmet innebär en rätt att teckna aktier i Oxcia till 12 SEK per aktie under tiden 27 november 2026 till och med den 25 december 2026.

Generellt

Den sammanlagda utspädningen av antalet aktier med förutvarande program (2022/20225 om 213 000 optioner) och ovan beskrivna program (225 000 optioner) blir 438 000 optioner/aktier eller en maximal utspädning om 2,0%.

Fullständiga villkor framgår av kallelsen och finns på www.oxcia.com

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com