Kommuniké från extra bolagsstämma i Oxcia AB (Publ) 1 April 2022

Vid extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ), org. 556932-4717, (”Bolaget”) den 1 april 2022 fattades bland annat följande beslut om nyval av styrelseledamot, split av aktien och ett incitamentsprogram för ledning och styrelse.  För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oxcia.com. Samtliga beslut var i överensstämmelse med de publicerade förslagen.

Nyval av Eva Nordström

Eva Nordström nyvaldes till styrelseledamot  fram till ordinarie årsstämma 14 juni.

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012, Chief Operating Officer 2020 och vice vd för Oncopeptides 2021. Eva ansvarar för strategiska och operativa frågor inom Biostatistics, Clinical Operations, Data Management, Global Drug Supply och Project & Process Management.

Eva Nordström har tidigare varit global projektledare på direktörs och VP-nivå på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Eva har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering, samt arbetat i olika terapiområdens ledningsgrupper. Hon har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt terapiområdesstrategier, förvaltning av läkemedelspipeline och inlicensiering.

Split av aktien 1:10

Bolagsstämman beslutade att öka antalet aktier i Bolaget genom att en (1) befintlig aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 1:10). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 2 159 890 aktier till 21 598 900 aktier, vilket innebär ett kvotvärde om  0,03 kronor per aktie.

Långsiktiga incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa två optionsprogram. Båda ger rätt att teckna aktier i Oxcia till 37,05 SEK per aktie (före split 370,50 SEK/aktie) under tiden 15 maj till och med 14 juni 2025.

Ett teckningsoptionsprogram för ledning och övriga nyckelpersoner och därutöver erläggande av stay-on bonus över tre år.

Ett personaloptionsprogram för styrelse och VD.

Fullständiga villkor framgår av kallelsen och finns på hemsidan.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com