Kommuniké från extra bolagstämma i Oxcia AB (publ) den 9 december 2021

Den 9 december 2021, hölls extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av emission av aktier och omvandling av villkorat aktieägartillskott

Stämman godkände styrelsens förslag om en riktad nyemission av 50 607 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 182,10 kronor. Rätt att teckna aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning (”Stiftelsen”).  Teckningskursen ska motsvara aktiens kvotvärde.

Tilldelning av aktier ska vara villkorad av att Stiftelsen senast i samband med teckning av aktier omvandlar det villkorade aktieägartillskottet om 12,5 miljoner kronor som Stiftelsen lämnat till bolaget, till ett ovillkorat aktieägartillskott.

Styrelsens bedömer att en omvandling är till fördel för både bolaget och aktieägarna inför en notering av bolagets aktie, vilket är skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Grunden för teckningskursen är att Stiftelsen genom omvandlingen sammanlagt kommer att ha tillskjutit ett belopp som motsvarar ca 247 kronor per aktie.

Godkännande av ersättningspolicy

Styrelsens förslag till ersättningspolicy godkändes.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com