Oxcia (AB) offentliggör utfall i företrädesemission – 62 % teckningsgrad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Oxcia AB (”Oxcia” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 29 september 2023 (”Företrädesemissionen”) och godkändes av bolagsstämman 10 oktober 2023.

Totalt tecknades 1 139 981 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen. Flera aktieägare ökade sina innehav och 2 218 655 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 41,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 62,2 procent och Oxcia tillförs därigenom cirka 26,9 MSEK före emissionskostnader om ca 0,2 MKr.

Verkställande direktör Ulrika Warpman Berglund kommenterar:

“Oxcia tackar de aktieägare som visar sitt stöd till Bolaget genom att teckna nya aktier och stödja den vetenskapliga plan som har presenterats. Utfallet gör det möjligt att expandera fas 1 / 2-studien, som idag bedrivs i Sverige, att även inkludera kliniska prövningsställen i Sydafrika. Vi hälsar också några nya ägare välkomna.” säger Ulrika Warpman Berglund VD i Oxcia.

Teckning och tilldelning

Utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 30 oktober 2023, visar att 1 139 981 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen. Flera aktieägare ökade sina innehav och 2 218 655 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 41,1 procent av Företrädesemissionen.  Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 62,2 procent och Oxcia tillförs därigenom cirka 26,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna bedöms till 0,2 MSEK.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som angetts i beslutet på den extra bolagsstämman 10 oktober 2023. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka från 647 973,00 SEK med 100 759,08 SEK till sammanlagt 748 732,08 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 21 599 100 aktier med 3 358 636 B-aktier till totalt 24 957 736 aktier.

Efter emissionen finns det 8 186 370 A-aktier och 16 771 366 B-aktier.

Utspädningseffekten för Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 16 procent av kapital och 3,5 procent  av röster i Bolaget.

Tecknade Betalda Aktier (TBA) kommer att omvandlas till B-aktier efter registrering av emissionen hos Bolagsverket och förväntas vara genomförd i början av december.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB har fungerat som emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605

ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i kliniska fas 1/2-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.