Oxcia AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

Oxcia AB (publ) Delårsbokslut

1 januari- 30 juni 2023

 

Andra kvartalet (april-juni 2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till -6 937 299 (-7 068 278) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -6 600 725 (-7 068 278) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 395 205 (-5 963 346) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,31 (-0,33) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,31 (-0,33) SEK.

Perioden (januari-juni 2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till -23 503 674 (-12 381 412) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -23 051 192 (-12 381 412) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 365 730 (-10 957 130) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,07 (-0,58) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,07 (-0,58) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • 3 posters rörande OXC-101s unika verkningsmekanism och lovande säkerhetsdata från OXC-101 behandling i svårt sjuka cancer patienter med solida tumörer presenteras på  American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte, Orlando, Florida 14-19 april. Studierna kommer publiceras on-line i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.
 • Representation av Oxcia på BIO US i Boston 2023 investerar- och partnermöte.
 • Presentation av OXC-101 utveckling från idé till klinisk läkemedelskandidat på International Drug Discovery Science & Technology (IDDST) Tokyo, Japan 8-10 maj.
 • Tabletter produceras enligt GMP för fortsatta kliniska studier med OXC-101.
 • Rekrytering av prostata,  äggstocks-, endometrialcancerpatienter i godkänd expansionsgrupp i klinisk fas 1 studie med OXC-101 initieras.
 • Nya data som påvisar signifikanta effekter av OXC-201 på fibros- och inflammationsmarkörer i human IPF lunga erhålls.
 • Avtal med Lonza för formuleringsutveckling av OXC-201.
 • Accepterad presentation för OXC-201 effekter i IPF vid ERS (European Respiratory Society), Milan, 9-23 september.
 • Ordinarie årsstämma 13 juni omväljer styrelsen och revisor, ger styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens förslag om mandat för emission.

Väsentliga händelser under perioden

 • Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning erhåller godkänt patent BR112015011497, där OXC-101 ingår, i Brasilien. Oxcia har livslång, exklusiv licens till patenträttigheterna från stiftelsen.
 • En ny studie, ”Small molecule-mediated OGG1 inhibition attenuates pulmonary inflammation and lung fibrosis in a murine lung fibrosis model” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar akut lungskada och lungfibros i möss) publicerades den 26 januari i den vetenskapliga tidskriften Nature Ocmmunication (doi 10.1028; Tanner L, et al.). Studien visar att OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande ny behandling för idiopatisk lungfibros.
 • EIC (European Innovation Council) väljer ut Oxcias OXC-201, som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. Oxcia erhåller ett belopp på 2.5 miljoner euro. EIC är Europas ledande innovationsprogram för att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande teknologier och innovationer. Oxcia är det enda svenska bolaget som får bidraget i denna utlysning.
 • Oxcia erhåller i hård konkurrens ett anslag på 3 miljoner kronor i en utlysning för Samverkansprojekt för bättre hälsa från Swelife och MedTech4Health. I detta utlysningsprojekt samarbetar Oxcia nära med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Örebro Universitetssjukhus för att påvisa effekt av OXC-101 samt ytterligare bevis på säkerhet vid monoterapi av OXC-101 såväl som i kombination med kemoterapi vid refraktär/recidiv AML.
 • Oxcia deltar i bland annat Bio-Europe konferens och har möten med potentiella investerare och samarbetspartners.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • OXC-101s prekliniska effekter i blodcancersjukdomen AML presenteras vid IDDST 12 juli 2023, Amsterdam, Nederländerna.
 • Inga övriga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång

 

 

VD-ord

Bästa aktieägare,

Oxcia fortsätter utveckla unika revolutionära behandlingar genom innovativ användning av oxidativa DNA-skador och DNA-skaderesponsprocesser för att behandla såväl cancer som inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar. Nya resultat från forskning i framkant med human IPF lunga stärker ytterligare OXC-201 som ny lovande behandling mot IPF. En expansionsgrupp i svårt sjuka patienter med prostata-, äggstocks- och endometrialcancer har initierats med OXC-101. Kapitalmarknaden är fortsatt utmanande, vilket leder till en senarelagd fas 2 studien med OXC-101.

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en livshotande sjukdom med ärrbildning i lungan som förvärras över tid och gör det allt svårare att andas.  Det finns två godkända läkemedel på marknaden som saktar ner sjukdomsförloppet. Tyvärr begränsas deras användning av biverkningar och interaktioner med andra läkemedel. Det finns ett stort medicinskt behov av att hitta nya typer av behandlingar. Oxcias OXC-201 erbjuder en unik verkningsmekanism som påverkar flertalet signaleringsvägar och sjukdomsprocesser involverade i IPF med potential att förhindra ytterligare lungskada.

 

Under första kvartalet i år erhöll Oxcia ett prestigefullt anslag från EIC (Europeiska Innovationsrådet) för fortsatt preklinisk utveckling av OXC-201. Ytterligare ”state of the art” studier med OXC-201 gjordes under andra kvartalet i prover från human IPF lunga. Resultaten stärker ytterligare den potential OXC-201 har som ny effektiv behandling mot IPF. Dr. Christina Kalderén, Preklinisk Direktör och ansvarig för OXC-201 programmet kommer ha en muntlig presentation med dessa nya resultat på IPF Summit konferens den 19-21 september i Boston, USA. Dr. Sandra Ekstedt, senior scientist, kommer presentera OXC-201 som en ny möjlig IPF behandling vid European Respiratory Society (ERS) konferens i Milano, Italien den 9-13 september. Många bolag har visat intresse kring nya behandlingsmöjligheter av IPF.  Att OXC-201 blivit utvald att presenteras på konferenser som når både läkemedelsbolag, läkare och Key Opinion Ledsre är därför av stor vikt.

 

Med utvecklingen av OXC-101 bekämpar Oxcia cancer genom att utnyttja en av cancerns Akilleshälar – dess inneboende höga nivåer av oxidativ stress och DNA-skador. OXC-101 dödar cancern genom att stoppa cancercelldelningen, generera mer oxidativ stress och DNA skada, så mycket att cancercellen inte längre kan överleva. Denna tvåvägsmekanism är unik för OXC-101, ökar effekten, toleransen och antalet patienter som kan behandlas. På Oxcias hemsida finns nu en animerad film som förklarar verkningsmekanismen (se https://oxcia.com/pipeline/oxc101-karonudib-th1579/).

 

Under andra kvartalet initierades rekryteringen av svårt sjuka patienter med prostata-, äggstocks- och endometrialcancer i en expansionsgrupp i pågående klinisk fas 1 studie i avancerade solida cancrar. Då kapitalmarknaden är fortsatt utmanande (se nedan) kan vi på detta sätt fortsätta generera kunskap och värde i OXC-101 programmet innan start av klinisk fas 2 studie.

 

Under våren har diskussioner med befintliga och potentiellt nya aktieägare fortsatt. Kapitalmarknaden är fortsatt svår med stor försiktighet i att investera. Vår bedömning är att en börsnotering först kan ske om 12-18 månader. Oxcia behöver således säkerställa att kassan räcker tills slutet av 2024. Vi har fortfarande gott hopp om att få in nytt kapital och kunna undvika att ytterligare dra ned på verksamheten. Aktiviteterna ses kontinuerligt över och prioriteras för att på ett kostnadseffektivt sätt öka värdet i programmen. Glädjande nog har vi som tidigare nämnts erhållit viktiga anslag vilket gör att vi utan dröjsmål kan fortsätta den prekliniska utvecklingen för OXC-201 som huvudsakligen är finansierad via anslaget från EIC. Vi slutför också fas 1 studien i blodcancrar inklusive expansionskohorten i AML som till viss del också är finansierad av bidrag. Den planerade fas 2 studien i solida cancrar måste tyvärr senareläggas och vi utvärderar nu andra studiealternativ som till en begränsad kostnad kan ge oss ytterligare data om effekten av OXC-101.

Under hösten fortsätter arbetet med att hitta nya investerare i och utanför Sverige, diskutera med potentiella parters för samarbete och in-licensiering samt söka olika bidrag. Vi har påbörjat uppdatering och diskussioner med aktieägarna och ytterligare uppdateringsmöten kommer att hållas efter sommaren.  Vi ser fram emot en fortsatt bra dialog och gemensam resa framåt.

Bästa sommarhälsningar

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia Q2 2023