Oxcia AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2023

Första kvartalet (januari-mars 2023)

Rörelseresultatet uppgick till -16 566 375 (-5 313 134) SEK

Periodens resultat uppgick till -16 450 467 (-5 313 134) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 760 934 (-4 993 784) SEK

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,76 (-0,25) SEK.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,76 (-0,25) SEK.

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

       Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning erhåller godkänt patent BR112015011497, där OXC-101 ingår, i Brasilien. Oxcia har livslång, exklusiv licens till patenträttigheterna från stiftelsen.

 

       En ny studie, ”Small molecule-mediated OGG1 inhibition attenuates pulmonary inflammation and lung fibrosis in a murine lung fibrosis model” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar akut lungskada och lungfibros i möss) publicerades den 26 januari i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications (doi 10.1028; Tanner L, Single AB, Bhongir RKV, Heusel M, Mohanty T, Karlsson CAQ, Pan L, Clausson CM, Bergwik J, Wang K, Andersson CK, Oommen RM, Erjefält JS, Malmström J, Wallner O, Boldogh T, Helleday T, Kalderén C, Egesten A). Studien visar att OXC-101 (TH5487) kan vara en lovande ny behandling för idiopatisk lungfibros.

 

       Tre abstrakt om OXC-101, Oxcias kliniska kandidat för cancer, har valts ut för posterpresentation vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte i Orlando, Florida, 14–19 april, 2023. Abstrakten förklarar den första rapporten om OXC-101 kliniska säkerhet i patienter med avancerad cancer, ytterligare förståelse av den breda anti-cancereffekten samt verkningsmekanismen. Studierna kommer publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.

 

       EIC (European Innovation Council) väljer ut Oxcias OXC-201, som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. Oxcia erhåller ett belopp på 2.5 miljoner euro. EIC är Europas ledande innovationsprogram för att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande teknologier och innova­tioner. Oxcia är det enda svenska bolaget som får bidraget i denna utlysning.

 

       Oxcia erhåller i hård konkurrens ett anslag på 3 miljoner kronor i en utlysning för Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022 från Swelife och MedTech4Health. I detta utlysningsprojekt samarbetar Oxcia nära med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Örebro Universitetssjukhus för att påvisa effekt av OXC-101 samt ytter­ligare bevis på säkerhet vid monoterapi av OXC-101 såväl som i kombination med kemoterapi vid refraktär/recidiv AML.

 

       Oxcia deltar i bland annat Bio-Europe konferens och har möten med potentiella investerare och samarbetspartners.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

       Inga väsentliga händer har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

 

 

VD-ord

Bästa aktieägare,

Oxcia fortsätter få bevis från omvärlden på att vi gör innovativa, spännande forsknings- och utvecklingsprojekt inom medicin med stor potential att effektivisera vården, bidra till bättre liv för människor och hållbar tillväxt inom life-science. Första kvartalet erhöll Oxcia, i stor konkurrens från andra organisationer i Europa, två prestigefulla anslag för OXC-201 och OXC-101 projekten. Tre studier kring OXC-101 valdes ut att presenteras på AACR, en av de största cancerkonferenserna. Prekliniska studier som påvisar OXC-201 lovande effekter i idiopatiska lungfibrosmodeller publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

 

De första tre månaderna under 2023 har börjat mycket positivt för Oxcia. I februari fick vi det goda beskedet att European Innovation Council (EIC) väljer ut Oxcias OXC-201, som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. EIC är Europas ledande innovationsprogram för att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande teknologier och innovationer. EIC granskar vetenskapen, potentialen för innovationen, teamet och affärsmodellen, där alla delar är lika viktiga för framgång. Oxcia är det enda svenska bolag som erhåller bidraget i denna utlysning. OXC-201 är Oxcias andra läkemedelskandidat som vi hoppas ska förbättra livskvalitén och prognosen för idiopatiska lungfibrospatienter. Stödet från EIC med 2.5 miljoner euro under 3 år gör det möjligt för oss att slutföra preklinisk utveckling samt genomföra initiala fas 1 säkerhetsstudier i friska frivilliga. Att få bekräftelse från EIC att OXC-201 är en innovativ och lovande ny behandling samt att Oxcia teamet är exceptionellt är naturligtvis oerhört glädjande och motiverar oss ännu mer att fortsätta driva projektet mot framgång.

 

I mars fick vi ytterligare ett positivt besked när Oxcias kliniska läkemedelskandidat, OXC-101, beviljas ett anslag på 3 mil­joner kronor från Samverkansprojekt för bättre hälsa utlyst av Swelife och MedTech4Health. Med hjälp av detta anslag kommer vi kunna fortsätta vårt nära samarbete med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt Örebro Universitetssjukhus med att utveckla OXC-101 som ett nytt sätt att behandla blodcancrar. Anslaget stödjer en expansionsgrupp till pågående fas 1 studie, för att påvisa effekt samt ytterligare bevis på säkerhet vid monoterapi såväl som i kombination med kemoterapi för refraktär/recidiv AML (en viss typ av blodcancer). Detta är ett kritiskt steg för att kunna ta projektet vidare i utvecklingen. Det beviljade anslaget visar också att Oxcia har innovativa och hållbara lösningar i framkant som bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft och öka patientnyttan.

 

Att båda Oxcias program fortsätter väcka intresse från omvärl­den styrks också av en ny publikation med OXC-201 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature communication. Jag, tillsammans med Oxcias medicinske chef Dr. Austin Smith och akademiska samarbetspartner Dr. Kumar Sanjiv vid Helleday laboratoriet, Karolinska Institutet, presenterade tre arbeten med OXC-101 på USA:s stora cancerkonferens, AACR, i mitten av april. Det är ett ypperligt tillfälle att nå ut med hur OXC-101 fungerar och dela de initiala kliniska data som visar att OXC-101 är väl tolererat och har kliniska fördelar i avancerade solida cancrar.

 

Tillsammans med styrelsen fortsätter vi att undersöka olika möjligheter till kapitalresning för den planerade kliniska fas 2 studien med OXC-101. Vi är mycket angelägna om att nyttja det positiva momentum vi har. Med fortsatt inflation, krig i Ukraina och osäkert börsklimat, kommer den planerade börsnoteringen sannolikt skjutas på framtiden. Början av året har fortsatt med få introduktioner till börsen och nyemissioner med hög utspädning för befintliga aktieägare.

 

Starten av den planerade fas 2 studien måste därför flyttas fram till dess kapital kan resas. Nuvarande aktieägare kommer att bli inbjudna till ett uppdateringsmöte i närtid och kon­taktade för en konstruktiv diskussion om kapitalresning och vägen framåt.

Det är oerhört värdefullt att få bekräftat att det vi gör på Oxcia håller i hög nationell och internationell konkurrens. Vår gemen­samma resa fortsätter med luft under vingarna. Tack för fortsatt förtroende.

 

Ulrika Warpman Berglund, Verkställande direktör

 

Denna pressrelease har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 11.00 CET.

 

Oxcia AB (publ):s finansiella rapporter finns tillgänglig på bolagets hemsida:
 www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia Q1 2023 SV