Oxcia AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Oxcia AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet (juli-september 2023)

Rörelseresultatet uppgick till -4 413 886 (-10 927 043) SEK

Periodens resultat uppgick till -4 163 243 (-10 927 043) SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 371 895 (-4 612 924) SEK

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,51) SEK.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,51) SEK.

 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

   Kontrakt med klinisk forskningsorganisation ACRO för expansion av klinisk fas 1 / 2 studie MASTIFF i Sydafrika.

 

   Inskickad ansökan till SAHPRA, South African Health Products Regulatory Authority, för godkännande av klinisk fas 1 / 2 MASTIFF i Sydafrika.

 

   OXC-101s prekliniska effekter i blodcancersjukdomen AML presenteras vid IDDST 12 juli 2023, Amsterdam, Nederländerna.

 

   Presentationer av nya lovande data påvisar signifikanta effekter av OXC-201 på fibros- och inflammationsmarkörer i human IPF lunga på två konferenser – IPF Summit, Boston 19-21 september samt ERS (European Respiratory Society), Milano 9-23 september.

 

   Kallelse till extrastämman den 10 oktober 2023 klockan 17:00 i Life City, Solnavägen 3, Solna, med följande ärenden: (i) godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission, (ii) inrättande av incitamentprogram genom emission av teckningsoptioner av serie P 2023/2026 samt stay-on bonus och (iii) inrättande av incitamentprogram genom emission av teckningsoptioner av serie S 2023/2026 (kvalificerade personaloptioner).

 

Väsentliga händelser under perioden

    En ny studie, ”Small molecule-mediated OGG1 inhibition attenuates pulmonary inflammation and lung fibrosis in a murine lung fibrosis model” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar akut lungskada och lungfibros i möss) publicerades den 26 januari i den vetenskapliga tidskriften Nature Communication (doi 10.1028; Tanner L, et al). Studien visar att OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande ny behandling för idiopatisk lungfibros.

 

    Nya data som påvisar signifikanta effekter av OXC-201 på fibros- och inflammationsmarkörer i human IPF-lunga erhålls.

 

    Tabletter produceras enligt GMP hos Thermo Fisher Scientific för fortsatta kliniska studier med OXC-101.

 

    Rekrytering av prostata-, äggstocks-, endometrialcancerpatienter initieras i godkänd expansionsgrupp i klinisk fas 1 studie med OXC-101.

 

    Kontrakt med Lonza för formuleringsutveckling av OXC-201.

 

    Oxcia deltar i bland annat Bio-Europe konferens, BIO US Boston och har möten med potentiella investerare och samarbetspartners.

 

    3 posters rörande OXC-101s unika verkningsmekanism och lovande säkerhetsdata från OXC-101 behandling i svårt sjuka cancer patienter med solida tumörer presenteras American Association for Cancer Research (AACR) års-möte, Orlando, Florida 14-19 april. Studierna kommer publiceras on-line i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.

 

    Presentation av OXC-101 utveckling från idé till klinisk läkemedelskandidat International Drug Dicovery Science & Technology (IDDST) Tokyo, Japan 8-10 maj.

 

    EIC (European Innovation Council) väljer ut Oxcias OXC-201, som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. Oxcia erhåller ett belopp på 2.5 miljoner euro. EIC är Europas ledande innovationsprogram för att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande teknologier och innovationer. Oxcia är det enda svenska bolaget som får bidraget i denna utlysning.

 

    Oxcia erhåller i hård konkurrens ett anslag på 3 miljoner kronor i en utlysning för Samverkansprojekt för bättre hälsa från Swelife och MedTech4Health. I detta utlysningsprojekt samarbetar Oxcia nära med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Örebro Universitetssjukhus för att påvisa effekt av OXC-101 samt ytterligare bevis på säkerhet vid monoterapi av OXC-101 såväl som i kombination med kemoterapi vid refraktär/recidiv AML.

 

    Ordinarie årsstämma 13 juni omväljer styrelsen och revisor, ger styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens förslag om mandat för emission.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

       Startmöte med Uppsala Akademiska universitetssjukhus för deltagande i fas 1 MASTIFF-studien i solida cancrar med fokus på gynekologiska och prostatacancer.

 

       Extrastämma den 10 oktober 2023 i Life City, Solna. Stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission samt godkänner inrättande av två incitamentsprogram, P2023/2026 med stay-on bonus och S2023/2026 kvalificerade personaloptioner.

 

       Företrädesemissionen tecknas till 62% och ger därmed ett utfall om 26,9 MSEK före omkostnader om ca 0,2 MSEK. Flera befintliga ägare ökar sitt engagemang i Oxcia och ett antal nya ägare tillkommer.

 

       Inga övriga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

 

 

VD-ord

Bästa aktieägare,

Oxcia teamet visar sin målmedvetenhet, kreativitet och initiativkraft. Oxcias aktieägare visar sitt fortsatta stöd och engagemang i verksamheten. Med gemensamma krafter har vi hittat en bra väg framåt i den fortsatt kyliga kapitalmarknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt ytterligare öka värdet på projekten och därmed Oxcia.

 

OXC-101 är en mitotisk MTH1 hämmare (”mitotic MTH1 inhibitor”) och tillhör en ny läkemedelsklass. Hittills har OXC-101 getts i olika dosnivåer till 50 svårt sjuka och tungt förbehandlade patienter med olika solida tumörer (MASTIFF studien) och 11 svårt sjuka och sköra patienter med olika blodcancrar. Det vi har lärt oss, och det läkarna som driver kliniska fas 1 studierna upplever, är att OXC-101 är en väl tolererad läkemedelskandidat och där den huvudsakliga biverkan som observerats (neutropeni) enkelt kan kontrolleras. OXC-101 har även visat sig ge kliniska fördelar genom att bromsa sjukdomsförloppet till stabila sjukdomar under så lång tid som 1.5 år, samt visat effekt i AML (en viss typ av svår blodcancer). De initiala kliniska data stödjer därigenom fortsatt klinisk utveckling av OXC-101.

 

Trots dessa framsteg så innebär den besvärliga situationen på finansmarknaden att Bolaget för närvarande inte bedöms kunna ta in kapital för att genomföra en större Fas 2 studie. Samtidigt är det väsentligt att Bolaget på ett kostnadseffektivt sätt kan driva utvecklingen framåt för att förstärka den kliniska erfarenheten med produkten och skapa möjligheter att uppvisa effekt i mindre förbehandlade patienter än de som hittills behandlats.

 

För ett mer begränsat belopp utökas den nuvarande kliniska fas 1 studien MASTIFF till en fas 1 / 2 studie och omfattar även patienter i Sydafrika (Sverige kvarstår). Initialt kommer vi fokusera fortsatt klinisk utveckling i avancerade/relapserade gynekologiska- och prostatacancerpatienter. Dessa patienter har ett stort medicinskt behov och det finns en god rational till att OXC-101 skall fungera i dessa sjukdomar (prekliniska och initiala kliniska data). Därutöver arbetar Oxcia redan nära framstående läkare och forskare som även är viktiga opinionsbildare (Key Opinion Leaders) vilket är en stor fördel.

 

Patienterna i Sydafrika är mindre förbehandlade än de som finns i Sverige, det finns fler patienter och kostnaderna för att driva en studie är lägre i Sydafrika. Studien innebär att patienter får en möjlighet till fortsatt behandling som de annars inte kan erhålla och därmed kan patienter behandlas med OXC-101 tidigare i behandlingslinjen, vilket förstärker möjligheterna att visa god effekt, något som efterfrågats både i samtal med större läkemedelsbolag och inför en kommande börsnotering.

 

I Sydafrika utförs kliniska studier enligt samma standard som Europa (IHC-GCP). De har egen motsvarighet till läkemedelsverket (SAHPRA, South Africa Health Products Regulatory Authority) och etikprövningsmyndigheten som godkänner kliniska studier. Det pågår redan många kliniska studier inom onkologi och Oxcias CMO Austin Smith, och kliniska prövningsledare Maria Klockare, har båda drivit kliniska studier i Sydafrika. Med oerhörd beslutsamhet lyckades Oxcia teamet tillsammans med kontrakterat sydafrikanskt klinisk forskningsorganisation ACRO och Sydafrikas kliniskt ansvariga läkare Dr Bassa på Steve Biko sjukhuset, Pretoria, sammanställa och skicka in ansökan till SAHPRA på två veckor, en aktivitet som normalt tar 3 månader. Än en gång visade vi att med gemensamma beslutsamma krafter kan vi åstadkomma resultat utöver det vanliga.

 

Oxcias prekliniska projekt OXC-201, som utvecklas till en ny lovande behandling mot idiopatisk lungfibros, har fortsatt fått stor uppmärksamhet. I våras erhöll Oxcia, som enda svenska bolag i år, anslag från EIC Transition som finansierar större delen av den prekliniska utvecklingen. Projektet uppmärksammades även stort under september när Dr. Christina Kalderén, OXC- 201s projektledare och Dr. Sandra Ekstedt, senior forskare, presenterade OXC-201 på två internationella konferenser (IPS summit, Boston och ERS, Milano).

 

Till sist vill jag framföra mitt varma tack till er aktieägare, för visat intresse och engagemang vid sommarens och höstens informationsmöten där vi diskuterat bolagets planer och aktiviteter och erhållit mycket positivt gehör. Företrädesemissionen gav ett starkt stöd till vår plan och tecknades till 62 %. Flera av befintliga ägare tecknade mer än sin andel och vi fick också in ett antal nya ägare. Resultatet av företrädesemissioen säkerställer att vi kan genomföra de prioriterade aktiviteterna.

 

Oxcias projektportfölj har god potential att leverera värde för patienter och aktieägare.

 

Ulrika Warpman Berglund, Verkställande Direktör

 

 

 

Denna pressrelease har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023 kl. 11.00 CET.

 

Oxcia AB (publ):s finansiella rapporter finns tillgänglig på bolagets hemsida:
 www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com