Oxcia AB publicerar Bokslutskommuniké för 2023

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till -5 741 054 (-8 972 042) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -5 393 601 (-8 912 366) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 064 247 (-9 565 926) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,41) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,41) SEK.
 • Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00).

Perioden (januari-december 2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till -33 658 614 (-32 280 497) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -32 608 036 (-32 220 821) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 801 871 (-25 135 980) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,49 (-1,50) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,49 (-1,50) SEK.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (okt-dec)

Teknik och vetenskap

 • Uppstartsmöte med Akademiska sjukhuset i Uppsala för deltagande i fas 1 MASTIFF studien (OXC-101) i solida cancrar med fokus på gynekologiska och prostatacancer.

 Bolagsstyrning

 • Extrastämma den 10 oktober 2023 i Life City, Solna. Stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission samt godkänner inrättande av två incitamentsprogram, P 2023/2026 med stay put bonus och S 2023/2026 kvalificerade personaloptioner.

Finanser

 • Företrädesemissionen tecknas till 62 % och ger därmed ett utfall om ca 26,9 MSEK före omkostnader om ca 0,2 MSEK. Flera befintliga ägare ökar sitt engagemang i Oxcia och ett antal nya ägare tillkommer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (jan-dec)

Teknik och vetenskap

 • Tabletter produceras enligt GMP hos Thermo Fisher Scientific för fortsatta kliniska studier med OXC-101.
 • Rekrytering av prostata-, äggstocks- och endometrialcancer- patienter initieras i godkänd expansionsgrupp i klinisk fas 1 studie med OXC-101.
 • Kontrakt med klinisk forskningsorganisation ACRO för expansion av klinisk fas 1 / 2 studie MASTIFF (OXC-101) i Sydafrika.
 • Inskickad ansökan till SAHPRA, South African Health Products Regulatory Authority, för godkännande av klinisk fas 1 / 2 MASTIFF (OXC-101) i Sydafrika.
 • En ny studie, ”Small molecule-mediated OGG1 inhibition attenuates pulmonary inflammation and lung fibrosis in a murine lung fibrosis model” (fritt översatt: Farmakologisk OGG1-hämning minskar akut lungskada och lungfibros i möss) publicerades den 26 januari i den vetenskapliga tidskriften Nature Communication (doi 10.1028; Tanner L, et al). Studien visar att OXC-201 (TH5487) kan vara en lovande ny behandling för idiopatisk lungfibros.
 • Nya data som påvisar signifikanta effekter av OXC-201 på fibros- och inflammationsmarkörer i human IPF-lunga erhålls.
 • Kontrakt med Lonza för formuleringsutveckling av OXC-201.

 Konferenser

 • Oxcia deltar i bland annat Bio-Europe konferens, BIO US Boston och har möten med potentiella investerare och samarbetspartners.
 • 3 posters rörande OXC-101s unika verkningsmekanism och lovande säkerhetsdata från OXC-101 behandling i svårt sjuka cancer patienter med solida tumörer presenteras på American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte, Orlando, Florida 14-19 april. Studierna publicerades on-line i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.
 • Presentation av OXC-101 utveckling från idé till klinisk läkemedelskandidat på International Drug Dicovery Science & Technology (IDDST) Tokyo, Japan 8-10 maj.
 • OXC-101s prekliniska effekter i blodcancersjukdomen AML presenteras vid IDDST 12 juli 2023, Amsterdam, Nederländerna.
 • Presentationer av nya lovande data påvisar signifikanta effekter av OXC-201 på fibros- och inflammationsmarkörer i human IPF lunga på två konferenser: IPF summit, Boston 19-21 samt ERS (European Respiratory Society), Milano 9-23 september.

Finanser och anslag

 • EIC (European Innovation Council) väljer ut Oxcias OXC-201, som ett av de projekt som får bidrag inom EIC Transition programmet. Oxcia erhåller ett belopp på 2.5 miljoner euro. EIC är Europas ledande innovationsprogram för att identifiera, utveckla och skala upp banbrytande teknologier och innovationer. Oxcia är det enda svenska bolaget som får bidraget i denna utlysning.
 • Oxcia erhåller i hård konkurrens ett anslag på 3 miljoner kronor i en utlysning för Samverkansprojekt för bättre hälsa från Swelife och MedTech4Health. I detta utlysningsprojekt samarbetar Oxcia nära Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Örebro Universitetssjukhus för att påvisa effekt av OXC-101 samt ytterligare bevis på säkerhet såväl vid monoterapi av OXC-101 som i kombination med kemoterapi vid refraktär/recidiv AML.

Bolagsstyrning

 • Ordinarie årsstämma 13 juni 2023 omväljer styrelsen och revisor, ger styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens förslag om mandat för emission.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Ansökan till läkemedelsverket om expansion av pågående klinisk fas 1 studie i avancerade hematologiska cancrar till en klinisk fas 1 / 2 studie i Refraktär/Relapserad AML och MDS i kombination med kemoterapi (antracykliner).
 • Inga övriga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

VD ord

Bästa aktieägare,

2023 avslutas med en lyckad företrädesemission som möjliggör expansion utanför Sverige av klinisk fas 1 / 2 studie med OXC-101 i avancerade solida cancrar. Dessutom har ytterligare kliniska prövningsställen i Sverige startats, och nya prekliniska data som stärker OXC-201s potential som ny lovande behandling för lungfibros har erhållits.

Sista kvartalet av 2023 genomfördes en lyckad företrädesemission för att säkerställa att de prioriterade aktiviteterna under 2024 kan genomföras. Tack vare befintliga och nya aktieägares fortsatta starka stöd kommer vi att kunna fullfölja expansionen av pågående kliniska fas 1 / 2 studien i avancerade solida cancrar (fokus på gynekologiska och prostatacancrar) utanför Sverige och på ett kostnadseffektivt sätt driva utvecklingen framåt och förstärka den kliniska erfarenheten med OXC-101. Dessutom har Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala, börjat rekrytera patienter till kliniska fas 1 / 2 studien i avancerade solida cancrar med OXC-101.

Sista patienten i doseskaleringsdelen för avancerade blod cancrar med OXC-101 rekryterades under Q4 och ett tillägg till studieprotokollet har utformats där säkerhet och effekt kommer studeras med OXC-101 i kombination med en viss typ av kemoterapi, antracykliner. Denna kombination har vi tillsammans med en dansk forskargrupp och Karolinska Institutet visat ha synergistiska effekter i prekliniska sjukdomsmodeller för AML. Det kommer därför bli extra spännande att följa kombinations behandlingen i patienter.

OXC-201, Oxcias läkemedelskandidat mot idiopatisk lungfibros, fortsätter att visa mycket positiva effekter i olika sjukdomsmodeller. Dessa data stärker ytterligare att OXC-201 har stor potential som ny behandling mot lungfibros. Projektteamet arbetar nu mycket fokuserat på att utveckla en bra formulering för OXC-201 som kan användas i toxikologistudier och i patienter.

Under 2023 har vi förberett väl för ett spännande 2024 med viktiga studier och milstolpar för båda projekten. Företrädesemissionen och de anslag vi fått ger oss möjlighet att genomföra aktiviteterna. Vi skönjer också signaler att kapital marknaden kan komma att förbättras kommande år och öppna möjligheter att accelerera OXC-101 in i fas 2. Resan framåt är mycket inspirerande, att utveckla projekt med möjlighet att förbättra behandlingen för svårt sjuka patienter, är en otrolig drivkraft.

Stockholm, februari 2024.

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

—————————————————————————————————————————————-

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 08.30 CET.

Oxcia AB (publ):s bokslutskommuniké för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida:
www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia Q4 2023