Oxcia AB publicerar sin Bokslutskommuniké för 2021

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 190 243 (-28 117 840) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -4 190 243 (-28 140 561) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 979 465 (-7 678 473) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,06 (-16,32) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,06 (-16,32) SEK.
 • Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)

 

PERIODEN (JANUARI-DECEMBER 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -11 926 914 (-28 836 762) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -11 969 591 (-29 170 633) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 934 072 (-9 407 546) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -6,38 (-24,18) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -6,38 (-24,18) SEK

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Oxcia formaliserar och etablerar ett Scientific Advisory Board bestående av Dr. Giorgio Massimini (former head Clinical Development Oncology, Merck), Dr Andrea Wahner Hendriksson (Clinical Trial Unit Oncology, Mayo Clinic), Dr Sarah Danson (University of Sheffield, Weston Park) och Professor Thomas Helleday (Karolinska Institutet).
 • Websidan www.oxcia.com uppdateras med ny logotyp, färg och information inför notering.
 • Extra bolagsstämma 9 december beslutar om omvandling av aktieägartillskott till aktier samt antagande av ersättningspolicy.
 • Interimrapport för pågående kliniska fas 1 studien, MASTIFF, visar att OXC-101 (karonudib, TH1579) är väl tolererad av patienter med avancerade solida cancrar.
 • Avtal med Patheon om uppskalning av OXC-101 substans och tabletttillverkning inför kliniska fas 2 studier.
 • Affärsjurist, Emil Lindmark, rekryteras med start mars 2022.
 • Användarpatent OGG1-hämmare inskickat på yttelrigare indikationsområde med stor potential.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I januari utses Ulrika Warpman Berglund till VD och Jan Zetterberg till styrelsens ordförande.
 • I mars beslutar en extra bolagsstämma om en rad förberedelser inför Oxcias börsnotering däribland ges styrelsen befogenhet att besluta om nyemission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Avtal träffas med Sahlgrenska Universitetsjukhuset om att vara ytterligare ett kliniskt center för rekrytering av patienter till MASTIFF.
 • Under våren genomförs en nyemission som tillför Oxcia 69 994 400 SEK innan emissionskostnader och bolaget ansluts till Euroclear Sweden AB
 • I samband med emissionen utges också 162 918 teckningsoptioner tillsammans med aktierna. 
 • I april avyttrades den medicintekniska produkten Libragel(R)  med en mindre påverkan på resultat och kassaflöde.
 • Ingvar Karlsson väljs till styrelseledamot efter Jan Benjaminsson på ordinarie bolagsstämman i juni.
 • Under våren 2021 förstärktes organisationen genom avtal med konsulter för klinisk utveckling, Maria Klockare, samt affärsutveckling/kommunikation, Monika Vedin.
 • Läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten godkänner att den kliniska fas 1-studien, MASTIFF, undersöker två olika doseringsregimer parallellt.
 • Det nya kliniska prövningscentret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, börjar inkludera patienter till MASTIFF studien.
 • MD, PhD, Ass.Prof. Cecilia Ahlin rekryteras som Chief Medical Officer.
 • Dr. Christina Kalderén rekryteras som Preclinical Director.
 • Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som visar prekliniska effekter i akut myeloisk leukemi (AML) (Sanjiv et al., Cancer Research, 2021;81(22):5733-5744).
 • Bolagets samarbetsprojekt med Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet kring OGG1 mot akut lungskada slutrapporteras till och godkänns av Vinnova.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i slutet av januari varvid Oxcia tillförs 20 611 162 SEK innan emissionskostnader.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

VD ord

Bästa aktieägare,

För Oxcia har 2021 varit ett framgångsrikt år, trots viss påverkan av den fortsatta covid-pandemin. Nyemissionen som gjordes under våren 2021 skapade goda förutsättningar för att fokusera 100% på Oxcias verksamhet. Jag fick förtroendet att, som Oxcias VD, fortsätta utveckla affärsverksamheten, organisationen och projektportföljen. Med den stärkta kassan har vi kunnat inkludera ytterligare kliniska prövningsenheter, öka rekryteringstakten av patienter, starta nya samarbeten, publicera vår forskning, förstärka patent och organisationen samt förbereda Oxcia för en framtida börsnotering. Interimdata från MASTIFF studien som rapporterades i början av 2022 stödjer den goda säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för OXC-101 och vi känner oss optimistiska inför de fortsatta studierna.

Vårens framgångsrika finansieringsrunda gjorde det möjligt för Oxcia att expandera verksamheten så att den genom en utökad organisation, flera externa samarbeten och större ekonomiska resurser når uppställda mål snabbare. Oxcia arbetar fokuserat med att hålla hög kvalitet på allt vi gör; vi rekryterar nyckelpersoner med en profil som passar Oxcias värderingar och verksamhet och arbetar med strategier framåt som ökar vår möjlighet att lyckas att utveckla säkra och effektiva nya behandlingar mot cancer och inflammation. Detta arbete har gett mycket gott resultat. Under 2021 har vi lyckosamt uppnått viktiga stegvisa mål för organisationen och verksamheten.

OXC-101 (karonudib, TH1579) – Oxcias first-in-class anti cancer läkemedelskandidat undersöks för tolerans och säkerhet i sk. dos-eskaleringsklinisk fas 1 studier med cancerpatienter med avancerade solida cancrar eller blodcancrar (studierna kallas MASTIFF och MAATEO). Bolagets interimistiska kliniska studierapport för MASTIFF fas 1 studien visar att OXC-101 har en biverkningsprofil som är tolerabel och hanterbar, och inga allvarliga biverkningar av behandlingen har observerats. Dessutom har OXC-101 behandlingen stoppat tumörtillväxten i ett flertal patienter med olika cancerdiagnoser, trots att de är mycket tungt behandlade sedan tidigare, inte svarar på någon befintlig behandling och har avancerad spridd sjukdom. Efter upphandling med ett antal olika CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) träffade vi precis före jul en överenskommelse med Patheon. De ska producera OXC-101 substans och tillverka tabletter inför våra planerade kliniska fas 2 studier Q4-2022/Q1-2023.

OXC-201 (TH5487, OGG1 hämmare) – Oxcias potentiella first-in-class anti-inflammatoriska och anti-fibrotiska läkemedelskandidat mot lungfibros har visat god effekt i flera sjukdomsmodeller. Ett användarpatent för OGG1 hämmare skickades in under Q4, för att stärka skyddet av substanserna inom ett indikations område som har stor potential.

Ledningsgruppen har utökats och består av personer med djup och bred expertis och erfarenhet inom läkemedelsutveckling och kommersialisering, lämpliga för att driva verksamheten framåt på ett operativt och strategiskt plan. Jag är mycket glad över att vi bildat ett ”Scientific Advisory Board” (SAB) som består av framstående ”key opinion leader” (KOL) med kompetenser som är viktiga för att planera och genomföra Oxcias fortsatta utveckling. Efter ett antal produktiva workshops med vår SAB och andra experter så håller nu bolaget på att utveckla en tydlig strategi för fortsatt utveckling av OXC-101 mot marknaden.

Vad händer under 2022?

Under januari tillfördes Oxcia ytterligare ca 20,6 MSEK från de teckningsoptioner som erhölls förra våren. Tilsammans med den tidigare finansieringsrundan gör det att Oxcia tryggt kan göra den planerade uppskalningen av utvecklingsarbetet. Vi fortsätter utveckla OXC-201 med målet att starta de första säkerhets- och toxikologistudierna under senare delen av 2022.

Oxcia ska med stöd av Key Opinion Leaders (KOL) och med berörda myndigheter fastställa kliniska utvecklings- och regulatoriska planer innan start av kliniska fas 2 studier med OXC-101, allt för att säkerställa kvalitén på studierna. Vi utvärderar olika kliniska CRO (Contract Research Organization) för att bestämma vilka som ska arbeta med oss i våra kliniska fas 2 program. Det är viktigt att välja en CRO som har kontakter med kliniska prövningsenheter både i Europa och i USA och som arbetar under hög etisk kompass. OXC-101 substans och tabletter kommer tillverkas på Patheon. Oxcia planerar att starta kliniska fas 2 studier  (sk. Proof of concept, effektstudie) i olika solida cancerdiagnoser Q4-22/Q1-23. Vi letar ytterligare kliniska prövningsplatser för vår hematologiska fas 1 studie MAATEO, för att även här öka rekryteringstakten och starta en mindre effektstudie, så kallad fas 1b. Bolaget planerar för att kunna presentera den kliniska fas 1 studien MASTIFF på den stora kliniska cancerkonferensen ASCO under juni 2022 och även utvärdera möjliga samarbetspartners för att ta OXC-101 programmet fram till marknad.

Vi kommer fortsätta arbeta aktivt med att se till att Oxcia är förberett för en börsnotering under andra halvåret 2022 och fortsätta stärka organisationen med CFO (Chief Financial Officer), CTA (clinical trial assistant), preklinisk forskare och projektledare samt regulatorisk expertis. Ledningen är en blandning av mycket erfarna anställda och konsulter som arbetar deltid i långa samarbeten. På så sätt kan vi ha god kostnadskontroll och flexibilitet.

Jag ser fram emot ett spännande och händelserikt 2022. De första framgångsrika finansieringsrundorna och det förstärkta, engagerade och målinriktade Oxcia teamet, gör att Oxcia är mycket väl rustat för att utföra de planerade aktiviterna 2022.

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

 

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 10.00 CET.

 

Oxcia AB (publ):s bokslutskommuniké för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

 

 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

  

 

Oxcia bokslutskommuniké januari – december 2021