Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -5 313 134  (-2 609 304) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -5 313 134 (-2 629 157) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 993 784 (-1 817 682) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,52 (-2,63) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,52 (-2,63) SEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 

 • Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i slutet av januari och därmed tillförs Oxcia 20 611 162 SEK innan emissionskostnader.

 

 • Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som visar att OXC-101 även kan förbättra effekten av standardkemoterapi i prekliniska akut myeloisk leukemi (AML)-sjukdomsmodeller. (Centio et al., "Inhibition of oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative DNA-damage and survival in AML", Mol Cancer Ther, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning)
   
 • Interimrapport för pågående kliniska fas 1 studien (MASTIFF), visar att OXC-101 är väl tolererad av patienter med avancerade solida cancrar.
   
 • Maximal tolererad dos (MTD)(1) uppnådd i en av två olika doseringsscheman i kliniska fas 1 studien i solida cancrar.

 

 • Tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar inskickad till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten rörande tillägg av ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset Örebro) och ändring av exklusionskriterier. Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket har godkänt tilläggsansökan.

 

 • Uppskalning av 40 kg OXC-101 läkemedelssubstans påbörjad hos Patheon, Thermofisher Scientific.

 

 

Not (1): Kliniska fas 1 studier görs för att undersöka säkerhet och tolerans av nya läkemedelskandidater vid olika dosnivåer upp t.o.m maximal tolererad dos (MTD). Målet med kliniska fas 1 studier är att komma fram till en rekommenderad klinisk fas 2 dos och doseringsschema.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 1 april 2022 beslutar en extra bolagsstämma om nyval av Eva Nordström som ny ordinarie styrelseledamot i Oxcias styrelse och, som en förberedelse inför IPO, en split på aktier 10:1 . Dessutom fattades beslut om två optionsprogram; ett för ledningen om 120 000 optioner (efter split) och ett för styrelsen om 120 000 optioner (efter split). 
   
 • Läkemedelsverket godkänner tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar.
   
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

VD har ordet

Året har startat väl och under första kvartalet 2022 tar Oxcia in ytterligare 20.6 miljoner SEK för att säkerställa fortsatt tillväxt av bolaget och framåtskridande av Oxcias projekt. Vi har under kvartalet publicerat en positiv interim rapport för fas 1 studien i avancerade solida cancrar. Studien löper fortsatt väl och vi räknar med att ha en rekommenderad dos för fas II under hösten.

Kliniska fas 1 studien har uppnått slutpunkten för en av två olika behandlingsregimer som studeras. Det innebär att studien kommer fortsätta under 2022, då ytterligare 3 patienter behöver rekryteras i den behandlingsregim som ännu inte nått slutpunkten, innan studien kan avslutas. Det är mycket uppmuntrande att se att flertalet patienter stabiliserats i sin cancer och att patienter förbättrat sin livskvalité under behandlingen med OXC-101. Vi har nu en cancerpatient som fått OXC-101 behandling i mer än 10 månader. Detta är första verkliga beviset att Oxcias behandlingar kan göra skillnad för människor!

Under Q1 har vi ansökt om att bl.a. lägga till ytterligare ett klinisk-studiecenter för fas 1 studien i blodcancrar,  allt för att öka inklusionstakten i denna studie. Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten har godkänt tilläggen. Vi har uppnått maximal dosering och nästa steg är att minska dosen, hitta den rekommenderade fas 2 dosen och sedan öppna en mindre studie där effekten av OXC-101 studeras i de blodcancrar som uppvisat tecken på aktivitet av läkemedelskandidaten.

Mycket fokus under Q1 har varit på att lägga upp planerna för fortsatt klinisk utveckling av OXC-101, där vi har diskuterat med sk. Key Opinion Leaders (KOL), granskat pre-kliniska och kliniska data, vetenskapen, marknaden och konkurrenssituationen för att utreda hur OXC-101 kan bäst positioneras. Vi närmar oss nu ett beslut, som kommer vara gediget genomarbetat och som undersöker OXC-101 som monoterapi men också ger oss en förståelse för hur OXC-101 kan kombineras med dagens standardbehandlingar. Cancerbehandling idag består oftast av flera kombinationer av olika läkemedel och därför är det viktigt att få en sådan förståelse tidigt.

Oxcias projekt OXC-201, en helt ny typ av anti-inflammations och anti-fibros behandling, fortskrider enligt plan med fokus att bättre förstå effekterna i olika pre-kliniska sjukdomsmodeller.

Organisationen har fortsatt att förstärkas. I mars började Emil Lindmark, affärsjurist, som en viktig del i vår fortsatta utveckling att förbereda oss inför en kommande notering.

Jag vill passa på att framföra ett varmt tack till alla våra investerare som i januari tecknade optioner serie 2021/2022, vilket ytterligare stärkte Oxcias kassa med ca 20.6 miljoner SEK. Med en kassa på ca 73 miljoner i januari 2022, kan Oxcia fortsätta utveckla OXC-101 och OXC-201 programmen och fortsätta förbereda oss för en framtida notering. Det ger också Oxcia spelrum för att anpassa tiden för notering efter börsklimatet och vi arbetar aktivt med att även hitta andra finansiella stöd för vår verksamhet. Under mars har vi tex deltagit i BioEurope, ett forum för att hitta kommande samarbetspartner(s).

Vi lever i en orolig värld, med COVID-19 epidemi och krig i Europa. Då är det ännu viktigare att hitta en mening i det man gör, och bidra till en bättre värld och situation för människor, vilket är syftet med Oxcias verksamhet. Jag är väldigt glad över att vår huvudägare, Thomas Helleday Stiftelse för Medicinsk Forskning, har kunnat hjälpa en ukrainsk kvinnlig forskare att undfly kriget och komma till Sverige för att forska på Karolinska Institutet. Vi på Oxcia vill också stödja henne och därför samarbetar hon med oss och är med och studerar biomarkörer för OXC-101.

Vi går raskt vidare med våra projekt så att vi kan skapa en bättre livssituation för många mycket svårt sjuka människor.

 

Ulrika Warpman Berglund

VD

 

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022.

 

Oxcia AB (publ):s delårsbokslut för januari till mars 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

 

 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

 

 

Oxcia Q1 rapport 2022 Final