Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet (juli-september 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 573 590 (-291 264) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -3 578 876 (-354 600) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 749 079 (-812) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,77 (-0,32) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,77 (-0,32) SEK.

Perioden (1 januari – 30 september 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -7 736 671 (-718 922) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -7 779 348 (-1 030 072) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 054 606 (-1 729 073) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -4,19 (-1,00) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning -4,19 (-1,00) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september 2021)

 • Det nya kliniska prövningscentret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, börjar inkludera patienter till MASTIFF-studien. 
 • MD, PhD, Ass.Prof. Cecilia Ahlin rekryteras som Chief Medical Officer.
 • Dr. Christina Kalderén rekryteras som Preclinical Director. 
 • Oxcia finns med på LinkedIn
 • Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som visar prekliniska effekter i akut myeloisk leukemi (AML) (Sanjiv et al, Cancer Research, in press).
 • Bolagets samarbetsprojekt med Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet kring OGG1 mot akut lungskada slutrapporteras till och godkänns av Vinnova. 

Väsentliga händelser under perioden  (januari-september 2021)

 • I januari utses Ulrika Warpman Berglund till VD och Jan Zetterberg till styrelsens ordförande.
 • I mars beslutar en extra bolagsstämma om anslutning till Euroclear och bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Avtal träffas med Sahlgrenska Universitetsjukhuset om att vara ytterligare ett kliniskt center för rekrytering av patienter till MASTIFF. 
 • Under våren genomförs en nyemission av B-aktier som tillför Oxcia 70 MSEK innan emissionskostnader och bolaget ansluts till Euroclear Sweden AB. I samband med emissionen utges också 162 918 teckningsoptioner tillsammans med aktierna. Varje option ger rätten att teckna en B-aktie. 
 • I april avyttrades den medicintekniska produkten Libragel® med en mindre påverkan på resultat och kassaflöde. 
 • Under våren 2021 förstärktes organisationen genom avtal med konsulter för klinisk utveckling, Maria Klockare, samt affärsutveckling/kommunikation, Monika Vedin.
   
 • Vid årsstämman den 30 juni väljs Ingvar Karlsson till styrelseledamot efter Jan Benjaminsson på ordinarie bolagsstämman i juni. Stämman beslutar att bolaget ska tillsätta en valberedning. Vidare ger stämman bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Oxcia formaliserar och etablerar ett Scientific Advisory Board bestående av Dr. Giorgio Massimini (tidigare Head Clinical Development Oncology, Merck), Dr Andrea Wahner Hendriksson (Clinical Trial Unit Oncology, Mayo Clinic), Dr Sarah Danson (University of Sheffield, Weston Park) och Professor Thomas Helleday (Karolinska Institutet).  
 • Websidan www.oxcia.com uppdateras med ny logotyp, färg och information inför notering. 
 • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma 9 december för beslut om omvandling av aktieägartillskott till aktier samt antagande av ersättningspolicy. 
 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning. 

VD ord

Tredje kvartalet har varit fortsatt händelserikt i positiv bemärkelse. Vi har fortsatt att utveckla Oxcias DNA Damage Response (DDR) projekt, OXC-101 och OXC-201, publicerat starka data med läkemedelskandidaterna i ledande tidskrifter, fortsatt rekrytera nyckelkompetenser, påbörjat förberedelser inför framtida notering av bolaget liksom påbörjat arbetet med att synliggöra Oxcia. 

För OXC-101 (karonudib, TH1579), vår längst framskridna läkemedelskandidat i kliniska fas 1-studier med cancerpatienter, godkände Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten en ändring som gör det möjligt att jämföra två olika doseringsregimer parallellt. I ljuset av fortsatta utmaningar kopplat till COVID-19, där rekryteringen av patienter till våra pågående studier har blivit påverkade, är jag mycket nöjd med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har accepterat att bli ytterligare ett kliniskt prövningscenter. De har med stort engagemang och entusiasm redan rekryterat flera patienter till MASTIFF-studien. Tack vare att vi nu har både Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som rekryterar ser jag med tillförsikt fram emot att vi kommer att avsluta MASTIFF- studien senast under början av nästa år. Teamet arbetar med att identifiera ytterligare prövningsenheter för att öka rekryterings hastigheten för MAATEO, men till följd av COVID-19 situationen kommer MAATEO mest troligt fortsätta rekrytera under 2022.

Bolagets samarbetsprojekt med Karolinska Institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet kring OXC-201 (TH5487, OGG1 hämmare) mot akut lungskada slutrapporterades och godkändes av Vinnova under Q3. Arbete pågår enligt plan med att identifiera en potentiell klinisk läkemedelskandidat med målsättningen att påbörja säkerhetsfarmakologistudier under 2022.

Arbetet med att bygga Oxcias organisation fortsätter och under Q3 hade vi glädjen att välkomna ytterligare två nya skickliga och erfarna medarbetare, Cecilia Ahlin och Christina Kaldéren.

Cecilia Ahlin är medicinsk och gynekologisk onkolog och har en doktorsexamen inom bröstcancer. Cecilia har 20+ års erfarenhet av behandling av cancerpatienter och är kliniskt aktiv. Cecilia har även arbetat i olika medicinska chefsroller inom läkemedelsindustrin samt tjänstgjort som klinisk bedömare på Läkemedelsverket. Jag är därför mycket glad att Cecilia accepterat rollen som Chief Medical Officer.

Christina Kalderén har 25+ års erfarenhet från stora och medelstora läkemedelsbolag som projektledare och senior forskare för läkemedelsutvecklingsprojekt. Senast kommer Christina från Helleday laboratoriet, Karolinska Institutet, där hon varit framgångsrik projektledare för OGG1-projektet och kommer nu fortsätta leda forskningen och utvecklingen av OXC-201 från Oxcia.

Det är härligt att se vilket engagemang, passion och målfokus Oxcia teamet har för Oxcias projekt, nydanande vetenskap och att patienten ska få ett bättre liv. Det är inte bara hjärnan och händerna utan även hjärtat som är med i allt vi gör på Oxcia.

Under våren genomfördes en nyemission som tillförde Oxcia ca 70 MSEK och ett optionsprogram omfattande totalt 162 918 teckningsoptioner med lösenperiod dec-21 – jan-22 tecknades. Arbetet kring teckningsoptionerna påbörjas under november tillsammans med Arctic Securities. Tillsammans med styrelsen och ledningen har jag påbörjat att förbereda Oxcia för en framtida notering. Som en del i det arbetet anslöts Oxcia till Euroclear i juni i år. Det känns mycket tryggt att Oxcias nya styrelseledamot, Ingvar Karlsson, med många års erfarenhet som CFO och controller och som nyligen tagit två bolag till First North, aktivt bidrar med att projektleda förberedelserna inför en framtida notering.

Jag ser fram emot en fortsatt spännande resa med att utveckla Oxcias projekt och organisation med en styrelse och ledning som brinner för att göra banbrytande nya behandlingar för att rädda liv.

Stockholm i november 2021

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021 kl. 10.00 CET.

Oxcia AB (publ):s delårsbokslut för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oxcia.com/investor/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Delårsrapport juli-september 2021  PDF fil

 •  Oxcia formaliserar och etablerar ett Scientific Advisory Board bestående av Dr. Giorgio Massimini (tidigare Head Clinical Development Oncology,

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia Q3 2021_final