Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 (-3 573 590) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10 927 043 (-3 578 876) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 612 924 (-2 749 079) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51 (-1,77) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,51 (-1,77) SEK.

Perioden (1 januari – 30 september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -23 308 455 (-7 736 671) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -23 308 455 (-7 779 348) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 570 052 (-6 054 606) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,09 (-4,19) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,09 (-4,19) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Avtal med Patheon UK Ltd, Thermofisher för märkning, packning och distribuering av OXC-101 inför kliniska fas 2 studien.
 • Avtal med FGK Clinical Research GmbH, München, Tyskland, att skriva studieprotokoll, kontakta kliniska prövningsställen i Europa och USA för att erhålla underlag om vilka länder och prövningsställen som skall kontrakt-eras inför klinisk fas 2 studie.
 • Avtal med Universitetssjukhuset Örebro för klinisk fas 1 studien i blodcancrar. Prövningsledare för Universitetssjukhuset Örebro är Dr. Bertil Uggla.
 • OXC-201 projektet presenteras på konferens, 6th annual IPF Summit i Boston 29:e augusti-1sta september.
 • Ansökt om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket för planerade klinisk fas 2 studie i solida cancrar.
 • Leverans från Mercachem Syncom Weert B.V. (Symeres) av uppskalade mängder av OXC-201 och en analog för kommande säkerhetsstudier.
 • Utvidgat avtal med RISE institutet för preklinisk utveckling av OXC-201 inklusive säkerhetsstudier.
 • William Strafford, Translational Director och Sandra Ekfeldt, Senior Scientist, påbörjar sin anställning i september.
 • Rekommenderad klinisk fas 2 dos och dosregim för solida cancrar fastställd.
 • Styrelsen beslutar senarelägga bolagets notering av B-aktierna med sikte på att avvakta till dess den finansiella marknaden återhämtats. Samtidigt pågår arbete med att finna alternativ finansiering.

Väsentliga händelser under perioden  (januari-september 2022)

 • Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i slutet av januari och därmed tillförs Oxcia 20 611 162 SEK innan emissionskostnader.
 • Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som visar att OXC-101 även kan förbättra effekten av standardkemoterapi i prekliniska akut myeloisk leukemi (AML)-sjukdomsmodeller. (Centio et al., ”Inhibition of oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative DNA-damage and survival in AML”, Mol Cancer Ther, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning)
 • Etikprövningsmyndigheten godkänner tilläggsansökan till klinisk fas 1 studie i blodcancrar rörande tillägg av ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset Örebro) och ändring av exklusionskriterier.
 • Uppskalning av 40 kg OXC-101 läkemedelssubstans påbörjas hos Patheon UK Ltd, Thermofisher Scientific.
 • Den 1 april 2022 beslutade en extra bolagsstämma om nyval av Eva Nordström som ny ordinarie styrelseledamot i Oxcias styrelse och, som en förberedelse inför IPO, en 10:1 split på aktier. Dessutom fattades beslut om två optionsprogram; ett för ledningen om 120 000 optioner (efter split) och ett för styrelsen om 120 000 optioner (efter split).
 • 11 april godkände Läkemedelsverket tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar rörande tillägg av ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset Örebro) och ändring av inklusionskriterier.
 • Ordinarie årsstämma 14 juni omväljer styrelsen och revisor, ger styrelse och VD ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens olika förslag om mandat för emissioner.
 • I slutet av juni rekryteras sista patienten för dos-eskaleringsdelen i klinisk fas 1 studie i avancerade solida cancerpatienter.
 • Kontrakt skrivs med RegSmart Life Science AB för regulatorisk support inför klinisk fas 2 studie.
 • Kontrakt skrivs med Mercachem Syncom Weert B.V. (Symeres) för uppskalning av OXC-201 samt en ytterligare läkemedelskandidat i projektet, inför säkerhets-
  farmakologi studier planerade till hösten.
 • Austin Smith utses till Chief Medical Officer (CMO) efter Cecila Ahlin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Ny publikation med OXC-201 (TH5487) som visar positiv effekt vid behandling av allergi i sjukdomsmodeller (Tanner et al, Frontiers in Pharmacology,17th October 2022, DOI 10.3389/fphar.2022.999180)
 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning. 

VD ord

Bästa aktieägare,

En rekommenderad fas 2 dos är nu fastställd för solida cancrar och därmed är en mycket viktig milstolpe uppnådd. Planeringen av kommande klinisk fas 2 studie med OXC-101 fortskrider. Bolaget räknar med att studiestart blir något senarelagd eftersom Oxcia beslutat skjuta på planerad börsnotering på grund av rådande läge på den finansiella marknaden. Samarbetet med Prof. Egesten bär frukt. Genom samarbetet har OXC-201 visat sig ha ett ytterligare intressant indikationsområde. Oxcia presenteras på investerarmöten och OXC-201 projektet på internationellt lungfibros möte i Boston med positiv återkoppling.

OXC-101, en s.k. ”mitotic MTH1 inhibitor”, kombinerar ett nytt och innovativt sätt att angripa hur cancercellen försvarar sig mot oxidativa DNA skador med ett beprövat sätt att stoppa cancer-cellen att dela sig. Via denna unika verkningsmekanism dödar OXC-101 cancercellen. Under tredje kvartalet rekryterades sista cancerpatienten till klinisk fas 1 studie med OXC-101 i avance-rade solida cancrar, vilket innebär att det nu finns en rekom-menderad klinisk fas 2 dos och dosregim för OXC-101. Detta är en viktig milstolpe som nu är uppnådd. Planerna för klinisk fas 2 basket/plattform studie fortskrider därmed i oförminskad takt. Tillsammans med våra kliniska prövningsledare för avancerade solida cancrar undersöker vi även möjligheten att expandera fas 1 studien med en mindre proof-of-concept (effekt) studie, medan vi förbereder myndighetsgodkännande för klinisk fas 2 studien och undersöker olika finansieringsmöjligheter för att kunna bedriva fas 2 studien i önskad omfattning.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp den planerade börsnoteringen. Klimatet för börsintroduktioner är dåligt just nu, men planen för en introduktion ligger fast. När börsklimatet förbättrats avser Bolaget att snabbt starta arbetet med en börsnotering. Allt är väl förberett och Oxcia uppfyller alla krav för en notering redan idag. Oxcia arbetar med att identifiera andra finansieringslösningar, diskuterar med olika investerare samt är mycket aktiva inom business development. För att minimera förseningar av våra projekt samtidigt som kassan skall räcka 2023 ut, prioriterar vi alla kostnader noggrant. Som läget är nu medför det en något senarelagd studiestart för klinisk fas 2 studien, men alla förberedelser fortsätter enligt plan.

I augusti deltog Oxcias prekliniska direktör, Christina Kaldéren, i ett internationellt möte, 6th annual IPF Summit, i Boston och presenterade OXC-201´s effekter i lungfibrosmodeller. Gensvaret var oerhört positivt. Det föreligger stort intresse kring OXC-201 och vi fick bekräftelse på att projektet utvecklas i linje med önskemål från läkemedelsföretag. Oxcias etablerade samarbete med Professor Arne Egesten och hans forskargrupp (Lund universitet) har även resulterat i ett nytt publicerat arbete som visar hur OXC-201 kan förbättra allergisk astma i sjukdoms-modeller (Tanner et al., Frontiers in Pharmacology, 17th Oct, 2022). Dessa resultat öppnar upp ytterligare möjliga använd-ningsområden för OXC-201 utöver lungfibros.

Ett av Oxcias mål för 2022 är att synliggöra bolaget. Det var därför väldigt roligt att Oxcia blev utvalt som ”rising star” företag på NLSDays, Malmö 28-29 september, och jag fick möjligheten att göra en kort presentation.

Med målfokus, nytänkande, öppet sinne och ett hängivet och engagerat Oxcia team, fortsätter vi utveckla Oxcia och verksamheten. Tillsammans med Oxcias investerare bygger vi värde för patienter och Oxcias ägare.

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022.

Oxcia AB (publ):s delårsbokslut för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

Oxcia Q3 2022 _final