Oxcia har tilldelats ett anslag på 3 miljoner kronor för en studie på refraktära AML-patienter

I hård konkurrens i Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning för Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022, har Oxcia AB tilldelats ett anslag på 3 miljoner kronor. Utlysningen syftar till att finansiera utvecklingen av innovativa och hållbara life science-lösningar som bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft och öka patientnyttan. De finansierade projekten ska ha stor potential att effektivisera vården och bidra till en hållbar tillväxt.

Oxcia undersöker för närvarande OXC-101 i en fas 1-studie i AML, MAATEO. OXC-101 är ett oralt läkemedel. Preliminära data är lovande i en mycket bräcklig och avancerad patientpopulation. I detta utlysningsprojekt samarbetar Oxcia nära med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Örebro Universitetssjukhus för att påvisa effekt samt ytterligare bevis på säkerhet vid monoterapi såväl som i kombination med kemoterapi vid refraktär/recidiv AML. Denna expansionskohort till MAATEO är ett kritiskt steg för att kunna ta projektet vidare i utvecklingen. Tidiga data tyder på att OXC-101 har potential att förbättra behandlingen för en bred patientpopulation. I projektet integrerar vi också precisionsmedicinsk screening för att hjälpa till att identifiera de patienter som bäst svarar på behandlingen. Precisionsmedicinsk screening är ett nytt sätt att skräddarsy behandlingen för patienter och därmed identifiera den bästa behandlingsstrategin för individer och minska misslyckade behandlingar med onödigt lidande och bristande effekt.

OXC-101 är en mitotisk MTH1-hämmare som kombinerar en ny och innovativ metod för att attackera hur cancerceller försvarar sig mot oxidativa DNA-skador med en beprövad metod för att stoppa cancercellen från att föröka sig, vilket leder till en helt unik verkningsmekanism. OXC-101 hämmar mikrotubulifunktionen, ett proteinkomplex som är avgörande för celldelning, och MTH1, ett enzym som är avgörande för att förhindra oxidativ DNA-skada. Som en konsekvens slutar cancercellen att dela sig, mer oxidativ stress och skadade DNA-byggstenar genereras och inkorporeras i DNA. Nivån av oxidativ stress och DNA-skador blir mycket hög och med reparationsenzymet MTH1 hämmat, pressas cancercellen upp över tröskelnivån där den inte kan reparera sig själv och cancercellen dör. Kort sagt, OXC-101, bekämpar cancer genom att dra fördel av en av cancercellernas akilleshälar – den höga endogena oxidativa stressen och DNA-skadorna. Förutom nämnda fas 1 i hematologiska cancerformer, undersöks OXC-101 i en klinisk fas 1-studie i solida cancerformer, där rekommenderad fas 2-dos (RP2D) har uppnåtts och fas II är i planeringsfasen.

AML (akut myeloid leukemi) är den vanligaste akuta leukemin hos vuxna och står för mer än 80 % av fallen. År 2021 fanns det 162 200 incidentfall av AML över hela världen, och antalet förutspås öka till 169 000 incidentfall år 2027 (Datamonitor). AML är en aggressiv hematologisk malignitet, med en total 5-års överlevnad på 20 % i utvald population. AML är en mycket heterogen sjukdom, vilket förklarar att klassisk intensiv kemoterapi förblir standardvården (SoC).

"Vi tror verkligen att OXC-101 har potential att avsevärt förbättra behandlingen för patienter som lider av AML och är mycket glada över att Swelife och Medtech4Health har tilldelat oss detta anslag. Det gör det möjligt för oss att utveckla projektet i en delpopulation med ett stort medicinskt behov och utgör en språngbräda för vidare studier, säger Ulrika Warpman Berglund, Oxcias VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Telefon: +46 (0) 73 270 96 05

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Medtech4Health

Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsrådet för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.

www.medtech4health.se   
 

Kort om Swelife

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.

www.swelife.se
 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)