Oxcia rapporterar positiva interimsdata från klinisk fas I-studie i avancerade solida cancrar

Oxcia rapporterar positiva interimsdata från den första delen av MASTIFF studien, en fas 1 dos-eskalering-studie med OXC-101 i patienter med avancerade solida cancrar.  Oxcia är en banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (kroppens processer för att reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för cancer eller inflammation,

OXC-101 har en unik verkningsmekanism som bekämpar cancern genom att utnyttja cancerns inneboende höga nivåer av oxidativa DNA-skador och oxidativ stress. OXC-101 orsakar mer cancer-specifik oxidativ stress och oxidativa DNA skador och hindrar att cancercellen kan växa. Resultatet blir att cancercellen dör. Friska celler påverkas endast marginellt vilket lägger grunden till OXC-101 höga tolerabilitet.

Det primära syftet med Fas 1 studien är att studera säkerheten och tolerabiliteten samt att etablera den optimala dosen av OXC-101 i patienter med avancerade tumörsjukdomar. Patienterna fick initialt en flytande lösning av OXC-101 i ökande doser (25mg-630mg). Det är dessa 29 patienter som inkluderats i interimrapporten. Nu och fortsättningsvis ges OXC-101 som en tablett. Patientpopulationen består enbart av patienter med svår sjukdom som är fortsatt progressiv efter att fått flera olika standardbehandlingar. De enda behandlingsalternativen för dessa patienter är att delta i en klinisk studie eller enbart få understödjande palliativ behandling.

Sammanfattningsvis visar studiedata en mycket god säkerhetsprofil och tolerans. Inga allvarliga biverkningar har noterats. Neutropeni (antalet neutrofila granulocyter i blodet blir för lågt och det blir svårare att försvara kroppen mot bakterieinfektioner) är den huvudsakliga biverkningen, vilken bedöms vara reversibel och hanterbar. 

Dos-eskaleringsstudien är fortfarande öppen och nya kohorter (patientgrupper) har startats och undersöks för att uppnå maximalt tolererbar dos och även för att etablera rekommenderad dos för planerade fas 2 studier.

Fas 1 studien är ej primärt designad för att visa effekt, men preliminära effektdata visar lovande resultat i ett flertal olika diagnoser, till exempel uveal (ögon) melanom, endometrie (livmoderskropp) cancer och ändtarmscancer. Effekten kommer mätas i de planerade fas 2-studierna som kommer påbörjas Q4-22/Q1-23.

Ytterligare en fas 1 studie av OXC-101, MAATEO, undersöker patienter med avancerade blodcancrar. MAATEO studien har försenats något på grund av Covid pandemin då personalsituationen är och har varit ansträngd och patientrekryteringen gått långsammare än planerat. Vi har nu rekryterat fler studiecentra och rekryteringstakten har förbättrats. Första delen av studien beräknas avslutas Q2-2022.

”Interimdata stödjer den goda säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för OXC-101 och vi känner oss optimistiska inför de fortsatta studierna. Att OXC-101 är vältolererad i en patientgrupp som redan är hårt behandlad och skör, visar att det finns god potential för att OCX-101 kan komma att vara väsentligt bättre tolererad än tillgängliga behandlingar” säger Ulrika Warpman Berglund, VD på Oxcia.   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Warpman Berglund, VD
Telefon: +46 (0)73 270 96 05
E-post: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia
Oxcia AB är banbrytande inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av sjukdomar orsakade av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (Karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1 studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancrar. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

Mer information om Oxcia finns att tillgå via www.oxcia.com