Oxcia tillförs 20,6 MSEK från nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen för Oxcia AB (publ) (”Oxcia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner som emitterades i samband med Oxcias nyemission våren 2021. Teckningsoptionerna tecknades till 51 procent och Oxcia tillförs 20,6 MSEK före emissionskostnader.

I samband med nyemissionen under våren 2021 utgavs 162 918 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris av 247 SEK per ny aktie. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 51 procent, motsvarande 83 446 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. 

Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget 20,6 MSEK före emissionskostnader om ca 1,2 MSEK vilket gör att Oxcia tillförs netto 19,4 MSEK. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 83 446, från 2 076 444 till 2 159 890. Aktiekapitalet ökar med 25 034 SEK, från 622 933,20 SEK till 647 967 SEK.

Några ägare av teckningsoptioner har avstått från att nyttja dessa vilket har möjliggjort för andra investerare att överta deras teckningsoptioner. Därmed har även de i styrelsen som inte ägt aktier tidigare kunnat nyttja teckningsoptioner vilket innebär att samtliga i styrelsen kommer att äga aktier i Oxcia.

”Oxcia tackar för förtroendet från de parter som nyttjade sina optioner för att teckna nya aktier. Det är också roligt att alla i styrelsen nu har aktier i Oxcia. Vi går nu in i en mycket aktiv och spännande fas med förberedelser inför kliniska fas 2 prövningar och vår planerade notering i höst” säger Ulrika Warpman Berglund VD i Oxcia.

Arctic Securities medverkade som rådgivare i samband med transaktionen.

Stockholm den 10 februari 2022

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com