Oxcia valberedning föreslår omval av styrelse och nyval av en ledamot

Inför årsstämman den 21 maj 2024 i Oxcia AB (publ) (org nr: 556932-4717), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Tomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström  som styrelseledamöter. Dessutom föreslås Gustaf Eriksson som ny ledamot, dvs en utökning till sju ledamöter.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Kristina Edfeldt (utsedd av Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday (utsedd av Thomas Helleday) och Agneta Edberg (utsedd av Martin Scobie). Ingvar Karlsson (sekreterare) har adjungerats till valberedningen. Valberedningens ordförande har varit Kristina Edfeldt.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, att omval ska ske av Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Tomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström samt nyval av Gustaf Eriksson som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med oförändrat 200 000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 100 000 kr per år till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Information om personerna som föreslås för omval kommer att finnas i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.oxcia.com).

Information om nyval av en ledamot återfinns nedan:

Gustaf Eriksson

Född:                                                      1978

Utbildning:                                               Företagsekonomi samt juridik, Stockholms universitet.

Erfarenhet:                                              Gustaf Eriksson har startat, utvecklat och investerat i flertalet bolag så som ATEK Avvattningsteknik, Oxviken, Netlight, Oxdjupet, True Dose med flera.

Gustaf har bland annat varit styrelseordförande för Netlight, ett av Nordens största IT konsultbolag med en omsättning om 2,5 miljarder SEK och över 2 000 anställda.Gustaf har även lång erfarenhet inom kapitalanskaffning.

Övriga pågående uppdrag:                     Gustaf är idag aktiv i flera styrelser så som Netlight, ATEK Avvattningsteknik, Boxholm Produktion, Jonsson RPM, AS Överlevnad, Pingo, Oxviken, Oxdjupet Förvaltning, Tetrarch Invest, True Dose, och Edlunds Manufakturaffär.

Innehav:                                                  553 410 B-aktier, privat och via bolag.

Gustaf anses oberoende av större ägare och till bolaget.

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Ernst Young AB omväljs som revisor. Ernst Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt offert i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Oxcia AB kommer att hållas den 21 maj 2023 kl. 17.00 vid Life City, Solna. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras senast under vecka 17. 

Stockholm den 10 april 2024

För ytterligare information kontakta:

Jan Zetterberg, styrelseordförande, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 554 43 00
jan.zetterberg@oxcia.com