Oxcias valberedning föreslår omval av styrelsen

Inför årsstämman den 13 juni 2023 i Oxcia AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Tomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström omväljs som styrelseledamöter.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Kristina Edfeldt (utsedd av Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday (utsedd av Thomas Helleday) och Mats Persson (utsedd av Martin Scobie) Ingvar Karlsson (sekreterare) har adjungerats till valberedningen. Valberedningens ordförande har varit Kristina Edfeldt.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, att omval ska ske av Jan Zetterberg som ordförande samt ledamöterna Tomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Eva Sjökvist Saers, Ingvar Karlsson och Eva Nordström som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med oförändrat 200 000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 100 000 kr per år till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Information om personerna som föreslås för omval kommer att finnas i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.oxcia.com).

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Ernst Young AB omväljs som revisor. Ernst Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt offert i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Oxcia AB kommer att hållas den 13 juni 2023 kl. 17.00 i Life city, Solnavägen 3, Solna. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras senast under vecka 20.

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot cancer. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

 

PM Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Oxcia