Oxcia tillförs 20,6 MSEK från nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen för Oxcia AB (publ) (”Oxcia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner som emitterades i samband med Oxcias nyemission våren 2021. Teckningsoptionerna tecknades till 51 procent och Oxcia tillförs 20,6 MSEK före emissionskostnader.

Oxcia rapporterar positiva interimsdata från klinisk fas I-studie i avancerade solida cancrar

Oxcia rapporterar positiva interimsdata från den första delen av MASTIFF studien, en fas 1 dos-eskalering-studie med OXC-101 i patienter med avancerade solida cancrar.  Oxcia är en banbrytare inom oxidativa DNA -skador och DNA Damage Response (kroppens processer för att reparera… Continue reading Oxcia rapporterar positiva interimsdata från klinisk fas I-studie i avancerade solida cancrar

Kommuniké från extra bolagstämma i Oxcia AB (publ) den 9 december 2021

Den 9 december 2021, hölls extra bolagsstämma i Oxcia AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Oxcia AB (Publ) 9 december 2021

Oxcia AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 9 december 2021 för att besluta om nyemission och samtidig omvandling av villkorat aktieägartillskott till ovillkorat aktieägartillskott. Utöver detta har styrelsen framlagt förslag om ersättningspolicy.

Fullständiga underlag med bla poströstningsformulär finns på Bolagets hemsida www.oxcia.com (https://oxcia.com/investerare/bolagsstamma)